Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp là gì? Yếu tố quyết định đến đầu tư 

0
Thuật ngữ đầu tư

Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp là hoạt động tài chính giúp các doanh nghiệp gia tăng nguồn lợi nhuận cho công ty. Khi tiến hành đầu tư các doanh nghiệp sẽ phải xem xét đến dòng vốn doanh nghiệp, lợi nhuận có thể đạt được trong kinh doanh cùng với đó là những lợi ích khác mà đem lại giá trị cho doanh nghiệp. 

Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp là gì?

Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp là gì?

Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp là gì?

Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp là một quyết định tài chính chiến lược, đây là quá trình hoạt động sử dụng vốn để hình thành nên những tài sản cần thiết nhằm phục vụ cho mục đích thu lợi nhuận trong dài hạn ở tương lai. Các hoạt động của quá trình đầu tư là thực hiện các hoạt động như bỏ vốn mua cổ phiếu, trái phiếu của các chủ thể khác nhằm thu lợi nhuận trong một thời gian dài. Các cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp bỏ vốn ra mua hình thành nên một loại tài sản của doanh nghiệp được gọi là tài sản tài chính dài hạn.

Tuy nhiên việc đầu tư dài hạn của doanh nghiệp không chỉ là việc đầu tư vào tài sản cố định mà còn bao gồm cả việc đầu tư tương đối ổn định về vốn lưu động thường xuyên cần thiết, tương ứng với một quy mô kinh doanh nhất định của doanh nghiệp, đầu tư có tính chất dài hạn vào các hoạt động khác để thu lợi nhuận. 

Xem thêm: Đầu tư tài chính dài hạn là gì?

Đặc điểm của đầu tư dài hạn của doanh nghiệp 

Đặc điểm Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp có đặc điểm là: 

– Doanh nghiệp có lượng vốn tiền tệ ban đầu tương đối lớn và được sử dụng có tính chất dài hạn trong tương lai, vậy nên đầu tư dài hạn luôn đi kèm với rủi ro. 

– Những quyết định đầu tư của doanh nghiệp mặc dù đều dựa trên cơ sở dự tính về thu nhập trong tương lai do đầu tư đưa lại, thế nhưng khả năng nhận được thu nhập trong tương lai thường không chắc chắn nên rủi ro trong đầu tư là rất lớn.

– Thời gian đầu tư càng dài thì rủi ro đầu tư càng cao và ngược lại. 

Phân loại đầu tư dài hạn của doanh nghiệp 

Phân loại đầu tư dài hạn của doanh nghiệp

Phân loại đầu tư dài hạn của doanh nghiệp

Có thể phân loại đầu tư doanh nghiệp theo các cách sau: 

Theo cơ cấu vốn đầu tư 

Căn cứ vào cơ cấu vốn đầu tư của doanh nghiệp có thể chia đầu tư của doanh nghiệp thành các loại 

Đầu tư xây dựng cơ bản

Là một khoản đầu tư nhằm tạo ra tài sản cố định của doanh nghiệp, thông thường các doanh nghiệp sẽ sử dụng vốn này để thực hiện đầu tư về tài sản cố định thông qua việc xây dựng và mua sắm các trang thiết bị máy móc. Cùng với đó trong việc đầu tư xây dựng cơ bản lại có thể thực hiện phân loại chi tiết dựa theo những chỉ tiêu nhất định như sau: 

– Theo tính chất công tác có thể phân chia đầu tư xây dựng cơ bản của doanh nghiệp thành đầu tư cho công tác xây lắp, đầu tư cho máy móc, thiết bị, và đầu tư xây dựng cơ bản khác.

– Đầu tư cho xây lắp, gồm đầu tư cho việc lắp ráp các kết cấu trúc, lắp đặt máy móc. thiết bị sản xuất trên nền cố định.

– Đầu tư cho thiết bị: là đầu tư về mua sắm máy móc, thiết bị cần thiết của doanh nghiệp bao gồm chi phí mua thiết bị theo giá mua, chi phí vận chuyển, bảo quản thiết bị. 

– Đầu tư xây dựng cơ bản khác: bao gồm đầu tư cho việc khảo sát, thiết kế xây dựng, chi phí dùng đất xây dựng, đền bù đất đai, hoa màu, tài sản, chi phí di chuyển nhà cửa trên đất đai xây dựng, cũng như chi phí mua bản quyền phát minh sáng chế, chi phí công nghệ, mua nhãn hiệu hàng hóa…

Đầu tư theo hình thái vật chất từ kết quả đầu tư

Đầu tư vào tài sản hữu hình bao gồm toàn bộ việc xây dựng, mua sắm các loại tài sản như nhà xưởng, máy móc thiết bị. Tuy nhiên đầu tư vào tài sản cần xem xét đến sự phát triển của tiến bộ kỹ thuật. Đầu tư tài sản cố định vô hình như đầu tư mua bằng sáng chế, bản quyền, quy trình công nghệ sản xuất mới… 

Đầu tư về vốn lưu động thường xuyên cần thiết

Là khoản đầu tư nhằm tạo ra nguồn vốn lưu động tối thiểu thường xuyên cần thiết như nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu để đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh của công ty hoạt động bình thường. Tùy thuộc vào mô hình tổ chức vốn đầu tư một phần hoặc toàn bộ tài sản lưu động thường xuyên cần thiết tương ứng với một quy mô kinh doanh nhất định. 

Đầu tư góp vốn liên doanh dài hạn và đầu tư vào tài sản tài chính

Đây là những khoản đầu tư ra bên ngoài công ty. Có nhiều hình thức liên doanh, liên kết trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty. Các công ty cũng đưa vốn vào sản xuất dưới hình thức liên doanh dài hạn. Là doanh nhân lâu năm, cùng chịu trách nhiệm và phân chia lợi nhuận  tương ứng với phần đóng góp. Liên doanh này có thể được thực hiện trong một công ty, tổ chức hiện có, một công ty khác góp vốn vào liên doanh với công ty này, hoặc cũng có thể tiến hành liên doanh bằng cách đưa vốn vào để thành lập một tổ chức kinh tế mới. Ngoài việc tham gia liên doanh trong điều kiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, các tổ chức kinh tế khác dưới các hình thức mua cổ phần, mua trái phiếu dài hạn của doanh nghiệp khác phát hành. Doanh nghiệp sẽ nhận được khoản thu nhập từ các cổ phiếu, trái phiếu đã mua. 

Do đó, cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán dài hạn khác mà công ty đã mua với ý định nắm giữ trong  thời gian tương đối dài (hơn 1 năm) là  tài sản của công ty và được gọi là tài sản tài chính của công ty. Đầu tư theo cơ cấu vốn giúp doanh nghiệp có thể kết hợp tính hợp lý của đầu tư vào các khoản đầu tư tổng thể của doanh nghiệp để đảm bảo có thể xây dựng được cơ cấu vốn đầu tư phù hợp với điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp nhằm đạt hiệu quả đầu tư cao.

Theo mục tiêu đầu tư 

Dựa theo mục tiêu đầu tư thì các doanh nghiệp có thể chia đầu tư của doanh nghiệp thành các loại sau: 

– Đầu tư thành lập doanh nghiệp: Gồm các khoản đầu tư ban đầu để thành lập doanh nghiệp

– Đầu tư mở rộng kinh doanh: Là toàn bộ các khoản đầu tư nhằm mở rộng thêm phân xưởng hay hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp

– Đầu tư thay thế, hiện đại hóa: Là khoản đầu tư thay thế hay đổi mới các trang thiết bị phù hợp với tiến độ khoa học kỹ thuật để duy trì đảm bản tăng khả năng sản xuất của doanh nghiệp

– Đầu tư bên ngoài: Đây là sự góp vốn liên doanh dài hạn với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác, đầu tư về tài sản tài chính khác… 

Với việc phân loại đầu tư như trên sẽ giúp doanh nghiệp có thể nắm được tình hình thực hiện đầu tư theo những mục tiêu nhất định mà doanh nghiệp có thể đặt ra. Cùng với đó dựa trên quy mô nhà đầu tư có thể phân chia theo dự án đầu tư có quy mô lớn, dự án đầu tư có quy mô vừa và nhỏ. Căn cứ vào phạm vi đầu tư mà phân ra đầu tư của doanh nghiệp thành đầu tư vào bên trong doanh nghiệp và đầu tư ra bên ngoài doanh nghiệp. 

Ý nghĩa việc đầu tư dài hạn của doanh nghiệp

– Quyết định đầu tư dài hạn là một quyết định chiến lược của một công ty. Nó quyết định tương lai của một công ty, bởi vì đây là quyết định chủ yếu tạo ra giá trị mới cho doanh nghiệp, là cơ sở để gia tăng giá trị của doanh nghiệp và ngược lại. 

– Mọi quyết định đầu tư đều có tác động lâu dài mạnh mẽ đến hoạt động của công ty. Hầu hết các quyết định đầu tư đều ảnh hưởng đến quy mô kinh doanh, trình độ trang bị kỹ thuật, công nghệ của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trong tương lai, năng lực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của một công ty.

– Quyết định đầu tư ảnh hưởng đến lợi nhuận và rủi ro trong tương lai của doanh nghiệp Quyết định này có ảnh hưởng quyết định đến cơ cấu tài sản và do đó ảnh hưởng đến cơ cấu chi phí và rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp. 

– Về mặt tài chính thì việc đầu tư dài hạn là một quyết định tài chính dài hạn. Việc thực hiện các quyết định đầu tư thường đòi hỏi mức đầu tư vốn cao. Do đó, việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn  doanh nghiệp trong tương lai của công ty bạn phần lớn phụ thuộc  vào các quyết định đầu tư đưa ra hôm nay.

Những yếu tố quyết định đến việc đầu tư dài hạn của doanh nghiệp 

Yếu tố quyết định đến việc đầu tư dài hạn của doanh nghiệp

Yếu tố quyết định đến việc đầu tư dài hạn của doanh nghiệp

Sự thành công hay thất bại của công ty trong tương lai phần lớn phụ thuộc vào những quyết định đầu tư được đưa ra ngày hôm nay. Vì vậy, để đi đến quyết định đầu tư, các công ty phải cân nhắc kỹ lưỡng nhiều khía cạnh và tính đến nhiều yếu tố. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến các khoản đầu tư của doanh nghiệp. Trong đó có các yếu tố cốt yếu, bao gồm  yếu tố chính sau:

Chính sách kinh tế tài chính của nước ta

Nhà nước là cơ quan chỉ đạo, kiểm soát và điều tiết hoạt động của các công ty trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Thông qua các chính sách kinh tế, luật kinh tế và các biện pháp kinh tế … Nhà nước tạo môi trường, làm hành lang cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và chỉ đạo các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, tuân theo quỹ đạo kinh tế của kế hoạch vĩ mô.

Chính sách kinh tế của nhà nước đối với các doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng trong định hướng đầu tư phát triển kinh doanh. Sử dụng đòn bẩy kinh tế, nhà nước khuyến khích các công ty đầu tư, kinh doanh vào các ngành, lĩnh vực có lợi cho quốc gia. Vì vậy để quyết định đầu tư, trước hết trước tiên các doanh nghiệp cần phải xem xét đến chính sách kinh tế của Nhà nước như chính sách khuyến khích đầu tư, chính sách thuế…

Sự cạnh tranh của thị trường

Trong sản xuất hàng hoá, thị trường tiêu thụ sản phẩm là cơ sở quyết định rất quan trọng để các công ty tiến hành đầu tư. Vấn đề mà các doanh nghiệp cần để ý đấy là đầu tư để sản xuất ra loại sản phẩm mà người tiêu dùng cần, tức là chúng phải dựa trên nhu cầu hiện tại và tương lai, nhu cầu về sản phẩm trên thị trường để quyết định đầu tư. 

Việc phân tích thị trường xác định mức đầu tư về sản phẩm để quyết định đầu tư đòi hỏi phải được xem xét hết sức khoa học và nhạy bén trong kinh doanh để đi đến quyết định đầu tư. Thêm vào đó, hãy xem xét thị trường và đừng bỏ qua yếu tố cạnh tranh. Đây là yếu tố đòi hỏi doanh nghiệp đầu tư dựa trên tình hình kinh doanh hiện tại, tình hình cạnh tranh giữa các công ty trên thị trường và dự đoán tình hình trong tương lai để lựa chọn phương thức đầu tư phù hợp, tạo lợi thế cho mình trên thị trường.

Lãi suất và thuế trong kinh doanh 

Đây là yếu tố ảnh hưởng đến chi phí đầu tư của doanh nghiệp. Để thực hiện một khoản đầu tư ngoài vốn tự có, công ty thường phải đi vay và tất nhiên là phải trả lãi cho khoản vay. Với lãi của khoản vay đầu tư, các công ty phải tăng chi phí cho mỗi đồng vốn đầu tư. Do đó, các công ty bắt buộc phải xem xét yếu tố lãi suất của khoản vay trong các quyết định đầu tư của mình. 

Thuế là công cụ rất quan trọng của nhà nước để điều tiết và hướng dẫn chi tiết các công ty đầu tư, kinh doanh. Đối với các công ty, thuế doanh nghiệp thấp hay cao có ảnh hưởng lớn đến doanh thu bán hàng và thu nhập ròng của công ty. Vì vậy, thuế kinh doanh là một yếu tố khuyến khích hoặc hạn chế đầu tư của doanh nghiệp. 

Sự cạnh tranh về khoa học công nghệ

Sự cạnh tranh về khoa học công nghệ là một mối đe dọa đối với hoạt động đầu tư của công ty. Khi đầu tư, doanh nghiệp cần tính đến thành tựu của khoa học công nghệ để xác định đầu tư trang thiết bị, đầu tư quy trình công nghệ sản xuất, đầu tư cải tạo, nâng cấp kịp thời đối mới về chất lượng và đổi mới sản phẩm. 

Sự tiến bộ của khoa học và công nghệ cũng đòi hỏi các công ty phải chấp nhận rủi ro đầu tư để phát triển sản phẩm mới. Ngược lại, nếu doanh nghiệp không tiếp cận kịp thời những tiến bộ của khoa học công nghệ để đổi mới thiết bị, sản phẩm thì có nguy cơ đưa công ty vào tình trạng kinh doanh thua lỗ do sản phẩm không còn đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Mức độ rủi ro trong đầu tư 

Trong việc sản xuất hàng hoá với cơ chế thị trường, mọi quyết định đầu tư đều gắn với những rủi ro nhất định do sự biến động của sản xuất và  thị trường trong tương lai. Do đó, cần phải đánh giá và định lượng mức độ rủi ro và tỷ suất sinh lợi của vốn đầu tư, kiểm tra xem liệu lợi nhuận thu về có phù hợp với mức độ rủi ro hay không để đưa ra quyết định đầu tư.

Khả năng tài chính của doanh nghiệp 

Mỗi công ty có nguồn lực tài chính chỉ được đầu tư trong giới hạn nhất định, bao gồm: Vốn tự có và vốn có khả năng huy động. Công ty không thể lựa chọn đầu tư để thực hiện các dự án vượt quá khả năng của mình, đây là yếu tố nội tại chi phối đến việc quyết định đầu tư của một doanh nghiệp. 

Xem thêm: Đầu tư phát triển doanh nghiệp là gì?

Trên đây là những thông tin cơ bản về thuật ngữ đầu tư – Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp cùng với đó là những yếu tố quyết định đến việc đầu tư. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích đối với bạn khi tìm hiểu về vấn đề này. 

Xem thêm: 7 chiến lược đầu tư chứng khoán dài hạn hiệu quả

Bài viết được biên soạn bởi daututietkiem.vn

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC