Dự án đầu tư mở rộng là gì? Điều kiện hưởng ưu đãi với dự án đầu tư mở rộng

0
Kinh nghiệm đầu tư

Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang thực hiện để nhằm mục đích mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ cũng như nâng cao công suất, chất lượng sản phẩm. Vậy để mở rộng dự án đầu tư cần đáp ứng các điều kiện nào và những ưu đãi được hưởng nếu đủ điều kiện. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu rõ qua bài viết dưới đây. 

Khái niệm dự án đầu tư mở rộng

Dự án đầu tư mở rộng là gì

Dự án đầu tư mở rộng là gì

Có thể hiểu khái niệm dự án đầu tư mở rộng theo nhiều hình thức khác nhau, cụ thể:

  • Xét về mặt hình thức: Dự án đầu tư là các hồ sơ tài liệu trong đó các hoạt động, chi phí sẽ được trình bày một cách chi tiết và có hệ thống theo một kế hoạch để nhằm mục đích đạt được những kết quả và thực hiện được những mục tiêu cụ thể trong tương lai.
  • Xét về mặt nội dung: dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động có liên quan và được kế hoạch hóa bằng việc tạo ra các kết quả cụ thể thông qua việc sử dụng các nguồn lực xác định để nhằm đạt được các mục tiêu đã được định trước trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Xét trên quan điểm quản lý, dự án đầu tư là một công cụ quản lý để nhằm đạt được những kết quả tài chính, kinh tế, xã hội lâu dài bằng cách sử dụng vốn, vật tư, lao động,…
  • Còn xét theo góc độ pháp luật thì dự án đầu tư mở rộng được quy định rõ khoản 5 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 như sau: 5. Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường.”

Xem thêm: Dự án đầu tư phát triển là gì?

Quy định về ưu đãi đối với dự án đầu tư mở rộng?

Điều kiện để mở rộng dự án là gì?

Tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định việc Doanh nghiệp muốn mở rộng dự án thì cần đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:

– Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm Khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động thì nguyên giá tài sản cố định tăng thêm phải đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng trở lên đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc đối với các dự án đầu tư mở rộng được thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là từ 10 tỷ đồng trở lên.

– Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư phải tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% trở lên.

–  Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng, công suất thiết kế tăng thêm so với công suất thiết kế theo luận chứng kinh tế kỹ thuật trước khi đầu tư ban đầu tối thiểu từ 20% trở lên.

Thủ tục mở rộng dự án

Để được chấp thuận dự án, nhà đầu tư cần phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Theo đó, hồ sơ bao gồm:

+ Đối với việc điều chỉnh dự án đầu tư thì cần có văn bản đề nghị;

+ Báo cáo tình hình triển khai thực hiện đến thời điểm điều chỉnh của dự án đầu tư;

+ Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

+ Bản Giải trình về lý do đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Trường hợp dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì phải đề xuất nhu cầu sử dụng đất, trong đó cần có bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất tại địa điểm dự kiến thay đổi của nhà đầu tư: Biên bản ghi nhớ, hợp đồng thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh quyền khai thác, sử dụng địa điểm để thực hiện dự án của nhà đầu tư.

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

+ Các nội dung đề xuất dự án đầu tư bao gồm: Nhà đầu tư thực hiện dự án; mục tiêu, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, đề xuất hưởng ưu đãi, nhu cầu về lao động, tiến độ đầu tư, địa điểm, thời hạn, đánh giá tác động cũng như hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

+ Bản sao của một trong các tài liệu sau đây:

– Nhà đầu tư là tổ chức thì cần có báo cáo tài chính của nhà đầu tư trong 02 năm gần nhất; cam kết của công ty mẹ về hỗ trợ tài chính 

– Nhà đầu tư là cá nhân: cam kết của tổ chức tài chính về hỗ trợ tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh về năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Điều kiện hưởng ưu đãi với dự án đầu tư mở rộng

Điều kiện hưởng ưu đãi với dự án đầu tư mở rộng

Điều kiện để hưởng ưu đãi đối với đầu tư mở rộng được quy định cụ thể tại  điểm a khoản 6 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung bởi khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC như sau:

“a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đầu tư mở rộng) thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực, địa bàn với dự án đang hoạt động.

Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

– Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

– Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư.

– Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế theo luận chứng kinh tế kỹ thuật trước khi đầu tư ban đầu.

Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng thị phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hạch toán riêng. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại khoản này được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mở rộng thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư phát sinh doanh thu.

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới công nghệ của dự án đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP mà không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì ưu đãi thuế thực hiện theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có).

Ưu đãi thuế quy định tại khoản này không áp dụng đối với các trường hợp đầu tư mở rộng do chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh), mua lại doanh nghiệp hoặc mua lại dự án đầu tư đang hoạt động.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Dự án đầu tư mở rộng được hưởng những ưu đãi gì nếu đủ điều kiện?

Các ưu đãi mà dự án đầu tư mở rộng sẽ được hưởng trong trường hợp đáp ứng đủ những điều kiện để được hưởng ưu đãi bao gồm ưu đãi về thuế thu doanh nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế xuất nhập khẩu. Cụ thể:

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ theo điểm a khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC nêu rõ các tiêu chí mà các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và dự án đầu tư mở rộng phải đáp ứng cụ thể như sau:

– Khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động, nguyên giá tài sản cố định tăng thêm phải đạt tối thiểu:

  • Đối với dự án mở rộng đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn phải đạt tối thiểu từ 10 tỷ đồng trở lên;
  • Đối với những dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì phải đạt từ 20 tỷ đồng trở lên;
  • Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% trở lên;
  • Công suất thiết kế so với công suất thiết kế trước khi đầu tư tăng thêm tối thiểu từ 20% trở lên.

Phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mở rộng của dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi đầu tư phải được hạch toán riêng. Trong trường hợp không hạch toán riêng được thì sẽ xác định thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng dựa theo tỷ lệ giữa nguyên giá đưa vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh của tài sản cố định đầu tư mới;

Trường hợp dự án đầu tư mở rộng của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư nhưng lại không đáp ứng được các tiêu chí thì ưu đãi đầu tư mà dự án sẽ được hưởng cho thời gian đầu tư còn lại sẽ theo dự án đầu tư đang hoạt động. Theo đó, dự án đầu tư mở rộng sẽ không hưởng ưu đãi đầu tư nếu dự án đầu tư đang hoạt động không được hưởng ưu đãi đầu tư;

Thời gian hưởng ưu đãi thuế của dự án đầu tư mở rộng sẽ được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đê đưa vào kinh doanh sản xuất có thu nhập. Trường hợp trong ba năm đầu không có thu nhập chịu thuế thì thời gian miễn thuế, giảm thuế sẽ tính từ năm thứ tư kể từ năm đầu tư có doanh thu từ dự án đầu tư mở rộng của dự án đầu tư phát sinh doanh thu.

Ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu

Đối với thuế hàng hoá nhập khẩu của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư dùng để tạo tài sản cố định sẽ được miễn thuế theo quy định của pháp luật đầu tư, bao gồm:

– Phương tiện vận tải chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất trong dây chuyền công nghệ của dự án;

– Máy móc, thiết bị; linh kiện, bộ phận rời, chi tiết, phụ tùng để sử dụng đồng bộ hoặc lắp ráp đồng bộ với máy móc, thiết bị; vật tư, nguyên liệu, dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;

– Vật tư xây dựng chưa sản xuất được tại trong nước.

Theo đó, đối với hàng hóa nhập khẩu việc miễn thuế nhập khẩu cũng được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.

Ưu đãi về thuế phí sử dụng đất phi nông nghiệp

Đối với ưu đãi về thuế phí sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ bao gồm các hạng mục cụ thể như sau:

– Thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn thực hiện có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

– Thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn thực hiện có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn;

Bên cạnh đó, quy mô vốn của dự án đầu tư mở rộng là từ 6000 tỷ đồng trở lên, trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ thực hiện giải ngân tối thiểu 6000 tỷ đồng hoặc quyết định chủ trương đầu tư hoặc đối với dự án đầu tư sử dụng từ 500 lao động trở lên tại vùng nông thôn thì cũng được hưởng ưu đãi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế nhập khẩu.

Mức hưởng ưu đãi khi đầu tư mở rộng

Mức hưởng ưu đãi khi đầu tư mở rộng

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC, doanh nghiệp sẽ được hưởng những ưu đãi khi dự án đầu tư mở rộng đáp ứng những điều kiện đã nêu đối với từng trường hợp cụ thể như sau:

Được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: mức thuế suất, thời gian miễn giảm theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có);

Đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại sẽ được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế được áp dụng cho dự án đầu tư mới trong vùng lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc trên cùng địa bàn;

Phần thu nhập do đầu tư mở rộng nên tăng thêm sẽ được hạch toán riêng trong trường hợp nếu ưu đãi mà doanh nghiệp chọn hưởng theo diện mở rộng;

Trong trường hợp, phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại mà doanh nghiệp không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng sẽ được xác định dựa trên tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng số nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp;

Ưu đãi thuế đối với trường hợp lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư nâng cấp, đổi mới, thay thế công nghệ của dự án thuộc địa bàn ưu đãi thuế theo quy định mà không đáp ứng được những tiêu chí đã được nên rõ ở mục trên thì thời gian còn lại sẽ được thực hiện theo dự án đang hoạt động (nếu có).

Dự án đầu tư của doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế mà trong quá trình sản xuất, kinh doanh thường xuyên bổ sung máy móc, thiết bị giai đoạn năm 2009 – năm 2013 không thuộc dự án đầu tư mở rộng thì cũng được hưởng ưu đãi thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do việc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên cho thời gian còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2014 theo mức mà dự án đang áp dụng.

Xem thêm:

Kết luận

Trên đây là những thông tin cơ bản về dự án đầu tư mở rộng là gì, các quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện hưởng ưu đãi khi đầu tư mở rộng cũng như những ưu đãi mà dự án đầu tư mở rộng được hưởng khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Hy vọng qua những chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư trong bài viết trên sẽ giúp bạn đọc trang bị thêm những kiến thức hữu ích về dự án đầu tư mở rộng. Hãy truy cập ngay website daututietkiem.vn để xem thêm về kiến thức tài chính. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

Đánh giá bài viết

Tôi là Lan Anh - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường tài chính cũng như đầu tư. Rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ, cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, đầu tư hiệu quả nhất!

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC