Trái phiếu chính phủ là gì? Làm sao để mua trái phiếu chính phủ?

0
Trái phiếu

Trên thị trường chứng khoán hiện nay, việc giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ thu hút được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm bởi tính an toàn và ổn định cao. Tuy nhiên, trước khi quyết định tham gia thị trường này nhà đầu tư cần phải trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về loại trái phiếu này. Vậy trái phiếu chính quyền chính phủ là gì? Làm sao để mua được trái phiếu chính phủ? Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn qua bài viết sau đây nhé.

Trái phiếu chính phủ là gì?

Trái phiếu chính phủ là gì?

Trái phiếu chính phủ là gì?

Trái phiếu chính phủ được định nghĩa tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 01/2011/NĐ-CP như sau:

Trái phiếu Chính phủ” là loại trái phiếu do Bộ Tài chính phát hành nhằm huy động vốn cho ngân sách nhà nước hoặc huy động vốn cho chương trình, dự án đầu tư cụ thể thuộc phạm vi đầu tư của nhà nước

Trái phiếu chính phủ thực chất chính là phương thức để nhà nước vay vốn. Do đó, trái phiếu ghi nhận quyền lợi của người sở hữu trái phiếu và nghĩa vụ trả nợ của Nhà nước. Chứng chỉ là hình thức được áp dụng phổ biến ban đầu của trái phiếu chính phủ, sau đó xuất hiện thêm hình thức bút toán ghi sổ.

Một số tên gọi khác của trái phiếu chính phủ như công trái, trái phiếu quốc gia hay trái phiếu nhà nước. 

Mục đích phát hành trái phiếu Chính phủ

Mục đích phát hành trái phiếu chính phủ được quy định tại khoản 1 Điều 4, Nghị định số 01 như sau:

 • Đầu tư phát triển kinh tế – xã hội
 • Bù đắp thiếu hụt tạm thời từ vay trái phiếu ngắn hạn của ngân sách nhà nước
 • Cơ cấu lại các khoản nợ và danh mục nợ Chính phủ
 • Cho doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng, chính quyền địa phương vay lại
 • Và nhằm phục vụ các mục đích khác để an ninh tài chính quốc gia được bảo đảm.

Trái phiếu chính phủ có những loại nào?

Gồm có 3 loại trái phiếu Chính phủ sau đây:

Tín phiếu kho bạc 

Đây là loại trái phiếu Chính phủ được phát hành bằng đồng Việt Nam và có kỳ hạn 13 tuần, 26 tuần hoặc 52 tuần. bạc do Bộ Tài chính quyết định các kỳ hạn khác của tín phiếu kho bạc tùy theo nhu cầu sử dụng vốn và tình hình thị trường, tuy nhiên kỳ hạn không vượt quá 52 tuần.

Trái phiếu kho bạc 

Đây là loại trái phiếu Chính phủ có đồng tiền phát hành là ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc đồng tiền Việt Nam và kỳ hạn là từ một (01) năm trở lên.

Công trái xây dựng Tổ quốc 

Đây là loại trái phiếu Chính phủ có đồng tiền phát hành là đồng Việt Nam và kỳ hạn từ một (01) năm trở lên, mục đích phát hành để nhằm huy động nguồn vốn để đầu tư xây dựng những công trình quan trọng quốc gia và các công trình thiết yếu khác phục vụ sản xuất, đời sống, tạo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho đất nước.

Các quy định về việc phát hành trái phiếu Chính phủ

Tại Nghị định số 01/2011/NĐ-CP đã có các quy định rõ ràng đối với việc phát hành trái phiếu Chính phủ. Cụ thể:

Chủ thể phát hành

Chủ thể phát hành được quy định tại Điều 3 Nghị định 01 chủ thể phát hành trái phiếu Chính phủ là Bộ Tài chính và chủ thể phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh là doanh nghiệp, ngân hàng chính sách của nhà nước và tổ chức tài chính, tín dụng còn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là chủ thể phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Kỳ hạn trái phiếu

Tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 01 kỳ hạn trái phiếu được quy định:

Đối với các loại trái phiếu Chính phủ khác, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương có kỳ hạn từ một (01) năm trở lên. ngoại trừ tín phiếu do Bộ tài chính phát hành.

Kỳ hạn trái phiếu do Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể, đảm bảo tính đa dạng và tiêu chuẩn hóa để nhằm mục đích phát triển thị trường trái phiếu.

Khối lượng phát hành trái phiếu

Khối lượng phát hành trái phiếu được quy định tại Khoản 2, Điều 6, Nghị định 01: Chủ thể phát hành quyết định, căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn được cấp có thẩm quyền quyết định và điều kiện, khả năng huy động vốn trên thị trường để quyết định khối lượng trái phiếu từng đợt.

Mệnh giá trái phiếu

Mệnh giá trái phiếu sẽ được quyết định bởi chủ thể phát hành. Mệnh giá trái phiếu được quy định phù hợp với quy định về niêm yết và giao dịch chứng khoán trong trường hợp trái phiếu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

Đồng tiền phát hành, thanh toán trái phiếu

Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu được quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định 01 như sau:

“4. Đồng tiền phát hành, thanh toán trái phiếu

 1. a) Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương phát hành trong nước bằng đồng Việt Nam. Trường hợp trái phiếu Chính phủ phát hành trong nước bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi thực hiện theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 2. b) Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phát hành ra thị trường quốc tế bằng ngoại tệ theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định này.
 3. c) Đồng tiền sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu cùng loại với đồng tiền khi phát hành.
 4. d) Việc sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền phát hành, thanh toán trái phiếu phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.”

Hình thức trái phiếu

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức như sau:

 • Chứng chỉ
 • Bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

Đối với mỗi đợt phát hành chủ thể phát hành quyết định cụ thể về hình thức phát hành trái phiếu.

Phương thức phát hành trái phiếu 

Có 4 phương thức phát hành trái phiếu Chính phủ:

 • Đấu thầu phát hành trái phiếu
 • Bảo lãnh phát hành trái phiếu
 • Đại lý phát hành trái phiếu
 • Bán lẻ trái phiếu.

Lãi suất trái phiếu

Lãi suất trái phiếu được quy định như sau:

 • Chủ thể phát hành quyết định trong khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định về lãi suất trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương phát hành trong nước.
 • Trái phiếu được phát hành theo lãi suất cố định, lãi suất thả nổi và lãi suất chiết khấu theo phương án phát hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mua lại và hoán đổi trái phiếu  

Để mua lại và hoán đổi trái phiếu cần tuân thủ theo các quy định cụ thể tại Khoản 7 Điều 6 Nghị định 01:

“a) Mua lại trái phiếu trước hạn

– Chủ thể phát hành có thể mua lại trái phiếu trước hạn để giảm nghĩa vụ nợ hoặc để cơ cấu lại nợ theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật về quản lý nợ công.

– Việc mua lại trái phiếu trước hạn phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả.

 1. b) Hoán đổi trái phiếu

– Trái phiếu Chính phủ đã phát hành có thể được hoán đổi để cơ cấu lại nợ theo chương trình, kế hoạch cơ cấu lại nợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật về quản lý nợ công.

– Việc hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phải được sự chấp thuận của Bộ Tài chính.

– Việc hoán đổi trái phiếu phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả”

Lưu ký, niêm yết và giao dịch trái phiếu

Căn cứ theo Điều 9, Nghị định số 01 quy định cụ thể đối với vấn đề lưu ký, niêm yết và giao dịch trái phiếu Chính phủ như sau:

1. Đối với trái phiếu phát hành trong nước

 1. a) Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do các ngân hàng chính sách của nhà nước phát hành được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán; được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán theo quy định của Bộ Tài chính; được giao dịch trên thị trường tiền tệ và tại sở giao dịch chứng khoán nơi niêm yết trái phiếu.
 2. b) Trái phiếu chính quyền địa phương được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán; được niêm yết và giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán theo quy định của Bộ Tài chính.
 3. c) Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do doanh nghiệp phát hành được đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
 4. Đối với trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế

Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh được lưu ký tại tổ chức lưu ký nước ngoài; được niêm yết và giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài.

Có nên đầu tư trái phiếu Chính phủ không?

Tại Việt Nam hiện nay, trái phiếu Chính phủ được coi là một trong những kênh đầu tư chứng khoán được đánh giá là ổn định nhất. Nhà đầu tư sẽ nhận được nhiều lợi ích khi đầu tư vào trái phiếu Chính phủ.

Có nên đầu tư trái phiếu chính phủ hay không?

Có nên đầu tư trái phiếu chính phủ hay không?

Theo đó, quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu được quy định rõ tại Điều 8 Nghị định 01:

 • Khi gốc, lãi trái phiếu đến hạn thanh toán, chủ sở hữu trái phiếu được đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn.
 • Trong các quan hệ tín dụng và quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành thì chủ sở hữu trái phiếu được sử dụng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu và cầm cố.

Trên thị trường chứng khoán, trái phiếu Chính phủ được đánh giá là một kênh đầu tư khá ổn định so với các loại hình đầu tư khác, phù hợp với các nhà đầu tư mong muốn nhận được tiền lãi cố định hàng năm. Với các nhà đầu tư tổ chức hay cá nhân đều nhận được nhiều lợi ích hấp dẫn khi đầu tư vào trái phiếu Chính phủ:

 • Đối với các nhà đầu tư tổ chức: Trong trường hợp nền kinh tế không ổn định, trái phiếu chính phủ có thể coi là một công cụ an toàn để các doanh nghiệp đa dạng hóa danh mục đầu tư; phân bổ dòng tiền và hạn chế được các rủi ro. Trái phiếu Chính phủ chính là một kênh đầu tư quan trọng, đặc biệt là đối với những tổ chức tài chính có nguồn tiền lớn, đòi hỏi tính an toàn trong đầu tư như công ty bảo hiểm, Quỹ đầu tư an toàn, Quỹ hưu trí tự nguyện.
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: So với các kênh khác, trái phiếu Chính phủ là kênh an toàn đem lại lãi suất tốt hơn. 

Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể an tâm khi đầu tư vào trái phiếu Chính phủ vì:

 • Trái phiếu chính phủ được phát hành và bảo lãnh bởi Chính phủ, do đó đây là loại tài sản có tính an toàn cao, khả năng bảo toàn vốn gần như là tuyệt đối, nên nhà đầu tư sẽ được đảm bảo bởi uy tín của Nhà nước. 
 • Mang lại thu nhập ổn định, bởi trong thời gian nắm giữ nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi tức. Bên cạnh đó, khi giá trái phiếu biến động tăng nhà đầu tư còn có cơ hội được hưởng các khoản lợi nhuận cao hơn giá trị ban đầu.
 • Giúp nhà đầu tư sử dụng nguồn vốn linh hoạt. Theo đó khi có nhu cầu sử dụng vốn nhà đầu tư có thể thực hiện nghiệp vụ mua bán lại, cầm cố tại ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác để vay vốn hoặc có thể bán lại trên thị trường thứ cấp.
 • Giúp nhà đầu tư dễ dàng xây dựng được danh mục khi dòng tiền về được xác định thời điểm rõ ràng.
 • Được miễn thuế thu nhập đối với trái tức nhà đầu tư nhận được định kỳ từ tổ chức phát hành.
 • Nhà đầu tư có thể nắm bắt được các thông tin chính thống, minh bạch và nhanh chóng bởi thông tin về trái phiếu chính phủ sẽ được cập nhật liên tục, hàng ngày trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán.
 • Không phải nhà đầu tư nào cũng có thể mua được trái phiếu Chính phủ. Nhà đầu tư sẽ thông qua hình thức đấu thầu hoặc trái phiếu sẽ được phát hành trực tiếp cho ngân hàng nhà nước khi mua trái phiếu chính phủ. Do đó tính chọn lọc rất cao, chủ thể ban hành sẽ chọn lựa những nhà đầu tư đủ điều kiện để thực hiện các giao dịch tiếp theo, giúp đảm bảo tính an toàn cũng như hạn chế được tối đa các rủi ro. 

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần chú ý một số rủi ro nhất định có thể xảy ra khi đầu tư vào trái phiếu quốc gia như:

 • So với lãi suất tại thời điểm đầu tư, lãi suất thị trường trái phiếu có thể biến động tăng khiến giá trị đầu tư của nhà đầu tư suy giảm nếu bán.
 • Bên cạnh đó, khả năng vỡ nợ của nhà phát hành cũng có thể xảy ra dù trái phiếu chính phủ có mức độ rủi ro thấp.
 • So với các loại trái phiếu khác thì trái phiếu chính phủ có lãi suất thấp hơn.
 • Khi đầu tư vào trái phiếu chính phủ sẽ phải trải qua quá trình theo quy định của Luật và nhà đầu tư đủ điều kiện mới có thể mua được trái phiếu Chính phủ.

Làm sao để mua trái phiếu Chính phủ?

Trái phiếu Chính phủ vì đây là kênh đầu tư hiệu quả, đặc biệt trong là bối cảnh kinh tế có nhiều biến động do đó được rất nhiều người ưu tiên lựa chọn.

Đối tượng mua trái phiếu Chính phủ

Đối tượng mua trái phiếu được quy định tại Điều 7 Nghị định 01/2011/NĐ-CP là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Theo đó, pháp luật quy định tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp để mua trái phiếu.

Các hình thức đầu tư trái phiếu Chính phủ

Có nhiều hình thức khác nhau khi đầu tư vào trái phiếu Chính phủ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với mình khi có nhu cầu mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ. Theo đó:

– Đầu tư dựa vào lãi suất

Nhà đầu tư có thể lựa chọn các hình thức sau:

 • Trái phiếu có lãi suất cố định: Lợi tức của loại trái phiếu có lãi suất cố định được xác định theo tỷ lệ phần trăm cố định theo mệnh giá mua trái phiếu trước đó khi đầu tư theo hình thức này.
 • Trái phiếu có lãi suất không cố định: Nghĩa là lợi tức của trái phiếu biến đổi theo một lãi suất tham chiếu nhất định và được trả theo kỳ.
 • Trái phiếu không lãi suất: Có nghĩa là người mua trái phiếu sẽ được mua với mức giá ưu đãi hơn, tuy nhiên sẽ không được hưởng lãi suất.

– Đầu tư dựa vào khả năng chuyển nhượng

 • Trái phiếu vô danh: Là loại trái phiếu mà trên trái phiếu và sổ phát hành không ghi tên người sở hữu trái phiếu và người nắm giữ trái phiếu chính là người sở hữu hợp pháp.
 • Trái phiếu ghi danh: Là loại trái phiếu mà trên trái phiếu và sổ phát hành có ghi tên và địa chỉ của người chủ trái phiếu.

Phương thức mua trái phiếu Chính phủ

Để mua trái phiếu chính phủ người mua trái phiếu chính phủ có thể lựa chọn các phương thức như sau:

Đối với các giao dịch trên hệ thống giao dịch, Sở giao dịch chứng khoán áp dụng phương thức giao dịch thỏa thuận. Bao gồm:

 • Giao dịch thỏa thuận điện tử: Là hình thức giao dịch trong đó khi có đối tác lựa chọn, các lệnh giao dịch được chào với cam kết chắc chắn và thực hiện ngay mà không cần có sự xác nhận lại;
 • Giao dịch thỏa thuận thông thường: Là hình thức giao dịch mà trong đó các bên tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch và báo cáo kết quả vào hệ thống giao dịch để xác lập giao dịch bằng cách gửi tin nhắn qua hệ thống giao dịch hoặc trao đổi với nhau bằng các phương tiện liên lạc ngoài hệ thống.

Bên cạnh đó, Giao dịch mua bán lại (giao dịch repo trái phiếu) và giao dịch mua bán thông thường (giao dịch outright trái phiếu) là một trong 2 giao dịch mà nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện khi tham gia giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ. Sẽ có các quy định cụ thể về khối lượng giao dịch, lệnh giao dịch, phương thức thanh toán,… khác nhau tại mỗi giao dịch này nên nhà đầu tư cần nắm rõ.

Thị trường trái phiếu Chính phủ tại Việt Nam

Thị trường trái phiếu chính phủ Việt Nam

Thị trường trái phiếu chính phủ Việt Nam

Trên thị trường trái phiếu tại Việt Nam, thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) đóng vai trò then chốt, nhằm đáp ứng 2 mục tiêu:

 • Là kênh huy động vốn cho Ngân sách Nhà nước hiệu quả
 • Là thị trường chuẩn cho thị trường tài chính

Về mục đích phát hành: Bộ Tài chính phát hành TPCP nhằm mục đích huy động vốn cho Ngân sách Nhà nước

Về kế hoạch phát hành: Hàng năm Kho bạc Nhà nước công bố hàng năm sẽ công bố kế hoạch phát hành TPCP. Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước công bố khối lượng phát hành dự kiến trong quý chia theo từng kỳ hạn tại thời điểm đầu quý để các nhà đầu tư chủ động bố trí nguồn vốn tham gia vào các phiên phát hành TPCP.

Về phương thức phát hành: Đấu thầu, bảo lãnh và bán lẻ là 3 phương thức phát hành TPCP. TPCP sẽ được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sau khi phát hành và niêm yết, giao dịch tại Sở GDCK nhằm tăng tính thanh khoản của trái phiếu. 

Hiện tại, đấu thầu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là hình thức phát hành TPCP chủ yếu.

Về nhà tạo lập thị trường: Trong các phiên phát hành trái phiếu chính phủ, nhà tạo lập là các chủ thể duy nhất có thể tham gia vào, trái phiếu chính phủ bảo lãnh theo phương thức đấu thầu để mua trái phiếu cho khách hàng hoặc cho chính mình. 

Hàng năm, Bộ Tài chính dựa vào các tiêu chí: Tình hình tài chính doanh nghiệp, sự tham gia trên thị trường sơ cấp và sự tham gia trên thị trường thứ cấp để đánh giá, xếp hạng về mức độ tham gia của nhà tạo lập thị trường.

Bộ Tài chính sẽ thực hiện đánh giá và xếp hạng nhà tạo lập thị trường dựa trên các báo cáo của nhà tạo lập thị trường, cơ sở dữ liệu, các tiêu chí xếp hạng và tỷ trọng đánh giá của từng tiêu chí đã công bố. Sau đó sẽ công bố kết quả đánh giá, xếp hạng nhà tạo lập thị trường trên trang tin điện tử của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.

Thị trường TPCP Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển biến trong năm 2021. Theo thống kê trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, thị trường TPCP Việt Nam có những thay đổi trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

 • Về khối lượng huy động vốn TPCP: Đạt 138.525 tỷ đồng khối lượng phát hành TPCP tính đến ngày 30/06/2021.
 • Về kỳ hạn phát hành: Đạt mức 12,24 bình quân năm; trong đó, trái phiếu có kỳ hạn từ 5 năm trở lên là 100% và trái phiếu có kỳ hạn từ 10 năm trở lên là 88,23%.
 • Về lãi suất phát hành: Lãi suất phát hành TPCP đang ở mức thấp kỷ lục, lãi suất phát hành bình quân đạt 2,27% tính đến ngày 30/06/2021 (so với cuối năm 2020 giảm 0,59%).
 • Cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường TPCP: Tỷ lệ nắm giữ TPCP của các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm, ở mức 42,04% (so với cuối năm 2020 giảm 3,2%) tính đến cuối tháng 6/2021. Và đạt 57,96% tỷ lệ nắm giữ của khối bảo hiểm và các nhà đầu tư khác (so với cuối năm 2020 tăng 3,2%).

Giới chuyên gia và các nhà đầu tư hy vọng, các con số về khối lượng, lãi suất cũng như cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường TPCP Việt Nam sẽ có nhiều biến chuyển nhất định những tháng cuối năm 2021.

Một số câu hỏi liên quan đến trái phiếu Chính phủ

Phát hành trái phiếu chính phủ là gì?

Việc Chính phủ phát hành một trái phiếu chính là phát hành trái phiếu chính phủ. Đây là phương thức để nhà nước vay vốn (tín dụng nhà nước). Do đó, trái phiếu Chính phủ ghi nhận quyền lợi của người sở hữu trái phiếu và nghĩa vụ trả nợ của Nhà nước. 

Trái phiếu chính phủ có phải là chứng khoán không?

Trái phiếu Chính phủ là một loại chứng khoán có thời hạn, mệnh giá, lãi suất, xác nhận nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ đối với người sở hữu trái phiếu và được phát hành bởi Bộ Tài chính.

Thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp là gì?

Là thị trường mua bán các trái phiếu Chính phủ mới phát hành. Trong thị trường sơ cấp, từ việc nhà đầu tư mua các trái phiếu mới phát hành vốn từ nhà đầu tư sẽ được chuyển sang nhà phát hành.

Lợi suất trái phiếu chính phủ là gì?

Là lãi suất được trả cho việc sở hữu trái phiếu chính phủ (trong tiếng Anh lợi suất trái phiếu chính phủ là Government Bond Yield). Có thể hiểu, tỷ lệ lãi suất mà chính phủ một quốc gia có thể vay chính là lợi suất trái phiếu chính phủ. Trái phiếu chính phủ được sử dụng để huy động tiền cho chi tiêu chính phủ thông qua việc bán cho các nhà đầu tư.

Đấu thầu phát hành trái phiếu chính phủ là gì?

Đấu thầu phát hành trái phiếu chính phủ được quy định  tại Điều 15 Nghị định 95/2018/NĐ-CP như sau:

“1. Đấu thầu phát hành là phương thức bán trái phiếu Chính phủ thông qua tổ chức đấu thầu về lãi suất cho đối tượng mua trái phiếu.”

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 15, Nghị định 95/2018/NĐ-CP, có 2 hình thức thực hiện đấu thầu trái phiếu Chính phủ như sau:

 • Đấu thầu theo hình thức cạnh tranh lãi suất;
 • Đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Trong trường hợp phiên đấu thầu được tổ chức theo hình thức này, tổng khối lượng trái phiếu phát hành không cạnh tranh lãi suất đảm bảo không vượt tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu trong phiên đấu thầu quá 30%.

Trái phiếu quốc tế của chính phủ là gì?

Trái phiếu quốc tế chính phủ chính là trái phiếu chính phủ được phát hành bằng ngoại tệ. 

Trên đây là những thông tin về trái phiếu chính phủ là gì và làm sao để mua được trái phiếu chính phủ cũng như giải đáp một số câu hỏi liên quan đến trái phiếu trái phiếu chính phủ. Hy vọng với bài viết trên, bạn đọc quan tâm đã có thêm những kiến thức hữu ích về loại trái phiếu này để từ đó đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn nhất. Chúc bạn thành công.

Đánh giá bài viết

Tôi là Lan Anh - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường tài chính cũng như đầu tư. Rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ, cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, đầu tư hiệu quả nhất!

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC