Thông tin về Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai

0
Đầu tư

Thông tin về Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Điện thoại: (0269) 382-4414    

Fax: (0269) 382-3808 

Email: [email protected]

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, bao gồm: quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất các cơ chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn  tỉnh; đầu tư quốc gia, nhà đầu tư nước ngoài vào tỉnh, quản lý vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, tổ chức cung ứng các sản phẩm dịch vụ thuộc phạm vi quản lý mà nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, điều hành về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư đặt tại Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 2, Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ban Giám đốc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai

Giám đốc Nguyễn Hữu Quế 

Ông Nguyễn Hữu Quế - Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai

Ông Nguyễn Hữu Quế – Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai

SĐT: 0914.199.123; Email: [email protected]

Nhiệm vụ: 

 • Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về toàn bộ hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chịu trách nhiệm về công việc chung của phòng và theo sự phân công. công khai hoặc do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 
 • Phân công công tác các Phó Giám đốc phụ trách ngành, các lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Trực tiếp hướng dẫn xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư công, xây dựng các cân đối quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư vốn, nguồn lực cho phát triển, hợp tác và đối ngoại, an ninh, quốc phòng, giám sát hồ sơ dự thầu, ước tính và đầu tư, tổ chức thi đua, Khen thưởng và kỷ luật, kế toán tài chính, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. 
 • Thông tin, giải đáp thắc mắc, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động của ngành trong các kỳ họp của UBND và HĐND. Quản lý công tác tiếp dân, giải quyết kiến ​​nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. 
 • Chủ trì họp báo, hội nghị, bản thảo, trực tiếp hoặc phối hợp để xử lý những vấn đề quan trọng có tính liên ngành
 • Là chủ tài khoản của các cơ quản, tùy vào lĩnh vực phân công mà Giám đốc ủy quyền cho từng Phó Giám đốc được thay mặt Giám đốc ký các chứng từ liên quan.
 • Phụ trách các phòng: Quy hoạch, Tổng hợp – ODA; Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát Đầu tư; Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân.
 • Phối hợp cùng các địa phương theo dõi chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch trực thuộc UBND: Thành phố Pleiku, thị xã: AyunPa, An Khê, các huyện: Đức Cơ, Krông Pa.
 • Giữ mối liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ có liên quan, văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban ngành.       
 • Tham gia thực hiện làm thành viên kiêm nhiệm các Ban của tỉnh liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Phó giám đốc Phạm Công Thành 

SĐT: 0914 005 490; Email: [email protected]

Nhiệm vụ: 

 • Giúp Giám đốc Sở tiếp quản, chỉ đạo và điều hành trực tiếp các lĩnh vực: Quy hoạch, đầu tư phát triển các ngành kinh tế, khoa học, văn hóa và cộng đồng của tỉnh, bao gồm: Nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thương mại, giao thông, xây dựng, tài nguyên và môi trường, y tế, giáo dục, truyền thông, văn hóa, thể thao, du lịch, lao động, thương binh và xã hội, dân tộc, miền núi;các hội, đoàn thể…. Theo dõi chương trình MTQG về việc xây dựng nông thôn mới và mục tiêu quốc gia nghèo bền vững, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.  
 • Phụ trách chỉ đạo phòng Quản lý ngành 
 • Phụ trách theo dõi, chỉ đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện MangYang, Đak Pơ, K’Bang, Chư Pưh.
 • Giữ mối liên hệ với các sở, ngành khối kinh tế, văn xã, Viện quản lý ngành thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Là thành viên kiêm nhiệm các Ban của tỉnh (thuộc lĩnh vực được phân công).
 • Là Giám đốc BQL Dự án Phát triển Trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021.

Phó Giám đốc Đinh Hữu Hòa

SĐT: 0914141533, Email: [email protected]

Nhiệm vụ: 

 • Giúp Giám đốc chỉ đạo điều hành các lĩnh vực: Thanh tra; công tác hành chính và quản trị; cải cách hành chính; công tác giải quyết kiến nghị, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giúp Giám đốc theo dõi về Quy hoạch, kế hoạch kinh tế – xã hội.
 • Điều hành các cơ quan khi Giám đốc vắng Sở
 • Là chủ tài khoản thứ 2 của cơ quan;
 • Phụ trách chỉ đạo Văn phòng Sở, Thanh tra Sở; Giúp Giám đốc theo dõi lĩnh  vực Quy hoạch – Tổng hợp.
 • Phối hợp thực hiện các địa phương, phụ trách, theo dõi, chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện: Ia Grai, Chư Păh, Đăk Đoa, KongChro.
 • Giữ mối liên hệ với khối Nội chính tỉnh: Thanh tra, Viện kiểm soát, Tư pháp, Toà án và Thanh tra các Sở, ngành, huyện, thị, thành phố.
 • Là thành viên kiêm nhiệm các Ban của tỉnh (thuộc lĩnh vực được phân công)
 •  Giám đốc BQL Dự án Quy hoạch Kinh tế – xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
 • Giám đốc BQL Dự án hỗ trợ phát triển Khu vực biên giới, vay vốn ADB – Tiểu dự án tỉnh Gia Lai.

Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Nguyên 

SĐT: 0987111379; Email: [email protected]

Nhiệm vụ: 

 • Giúp giám đốc tiếp quản và điều hành trực tiếp các lĩnh vực công việc của phòng đăng ký kinh doanh, chỉ đạo và phối hợp xúc tiến đầu tư. Tổ chức, đổi mới và phát triển công ty thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã, phát triển trang trại tập thể, kinh doanh tư nhân, hỗ trợ kinh doanh. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 
 • Tham mưu cho Giám đốc phát triển, kinh tế vốn nước ngoài, quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài. Nghiên cứu tổng hợp phát triển kinh tế đối ngoại, chương trình hợp tác phát triển kinh tế quốc tế, hợp tác với các tỉnh, hợp tác khởi nghiệp, chương trình xúc tiến đầu tư. 
 • Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực kinh doanh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư.
 • Tạo mối liên hệ với các sở, các ban ngày, đối ngoại, đăng ký kinh doanh, các vụ, Viện quản lý ngành thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Phụ trách theo dõi, chỉ đạo, văn phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện: Chư Prông, Phú Thiện, IaPa, Chư Sê.
 • Là thành viên kiêm nhiệm các Ban của tỉnh (thuộc lĩnh vực được phân công)

Các ban ngành tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai

Văn phòng Sở

– Chánh Văn Phòng: Mlo Đoan – ĐT: 0269.3824414, DĐ:0914076753

– Phó Chánh VP: Đinh Thị Thúy Nga, ĐT: 0269.3824414, DĐ: 0914680779.

– Phó Chánh VP: Lê Trọng Phúc, ĐT: 0269.3824414, DĐ: 0914021132

Thanh tra Sở

– Chánh thanh tra: Trần Anh Dũng, ĐT: 0269.3822453, DĐ: 0935175789

Phòng Quy hoạch, Tổng hợp – ODA

– Trưởng Phòng: Võ Văn Thành, ĐT: 0269.3823717, DĐ: 0914005607.

– Phó Phòng: Nguyễn Huỳnh Nga, ĐT: 0269.3823717, DĐ: 0913469090.

– Phó Phòng: Trần Kim Thoa, ĐT: 0982 064 078

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát Đầu tư

– Trưởng phòng: Trần Đình triết.

 – Phó trưởng phòng: Trần Mạnh Hùng, ĐT: 0269.3822453, DĐ: 0982467257.

Phòng Quản lý ngành

– Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Khánh

– Phó Trưởng: Phạm Thị Hiếu.

Phòng Đăng ký kinh doanh

– Trưởng phòng: Phùng Văn Phước, ĐT: 0269.3823713, DĐ:0905821129

– Phó trưởng phòng: Trần Anh Minh. 

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

– Trưởng phòng: Trần Anh Tuấn, ĐT: 0269.3826387

– Phó Trưởng Phòng phụ trách: Phạm Tấn Nghĩa, DĐ: 0935009351.

– Phó Trưởng Phòng: Mai Hữu Lợi.

Đơn vị trực thuộc Trung tâm – Xúc tiến Đầu tư

Lãnh đạo Trung tâm:

Giám đốc Trung tâm: Lê Tiến Anh, ĐT: 0935914149

Phó giám đốc: Huỳnh Thanh Hiển, ĐT: 0269.3600.901, DĐ: 0968 017998.

Phòng Tổng hợp và Tư vấn dự án:

Trưởng phòng: Lê Thiện Lộc, ĐT: 0269.3600.901, DĐ:  0967011199.

Phòng Xúc tiến Đầu tư:

Trưởng phòng: Đỗ Thị Trà Lĩnh, ĐT: 0269.3822.994, DĐ: 0905389599.

Xem thêm:

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC