Thông tin về Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

0
Đầu tư

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình được thành lập ngày bao nhiêu? 

thông tin về sở kế hoạch và đầu tư tỉnh ninh bình

Thông tin về sở kế hoạch và đầu tư tỉnh ninh bình

Ngày 1 tháng 11 năm 1995, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/CP thành lập Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở hợp nhất Ủy ban Kế hoạch Nhà nước về việc hợp tác và đầu tư. Theo đó ngày 10/4/1996, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 440/QĐ-UB về việc thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình, quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở.  

Chức năng và nhiệm vụ của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình 

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, cùng với ngành Kế hoạch và Đầu tư cả nước, ngành kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình đã có những bước tiến quan trọng, luôn chủ động trong công tác chuyên môn và đi đầu trong công tác điều hành. 

Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự quan tâm hướng về ban chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng với đó là sự đồng tình ủng hộ của các Sở, Ban, Ngành, huyện, thành phố, tính dân chủ trong lãnh đạo Sở và các phòng nghiệp vụ, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ  chung của cơ quan trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về  kế hoạch và đầu tư, trong đó quy hoạch tổng thể, các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tổ chức các đề tài nghiên cứu triển khai về cơ chế chính sách quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Đầu tư quốc gia, đầu tư nước ngoài trên địa bàn, quản lý các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ phi chính phủ, đấu thầu, đăng ký kinh doanh, tổng hợp và thống nhất các vấn đề của doanh nghiệp, kinh tế tập thể/tư nhân. Tổ chức cung ứng các dịch vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. Đóng góp vào thành tựu để phát triển ngành và của tỉnh qua các thời kỳ. 

Sơ đồ bộ máy tổ chức 

Sơ-đồ-bộ-máy-tổ-chức-của-Sở-kế-hoạch-và-đầu-tư-tỉnh-Ninh-Bình

Sơ đồ bộ máy tổ chức của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thông tin về Ban lãnh đạo sở 

Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình 

Bà Đinh Thị Thuý Ngần

Nhiệm vụ: 

 • Là người phụ trách chung theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Là người trực tiếp tạo mối liên hệ với Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Trực tiếp phụ trách trên mọi lĩnh vực như: 
 • Tổ chức cán bộ, thị đua khen thưởng và kỷ luật tài chính cơ quan 
 • Thiết lập kế hoạch đầu tư về các lĩnh vực: Phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và cân đối về việc phát triển kinh tế – xã hội cùng các nguồn vốn đầu tư xây dựng, an ninh, quốc phòng. 
 • Công tác đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư
 • Công tác thanh tra chuyên ngành như giải quyết các khiếu nại của người dân, tố cáo, phòng chống tham nhũng. 
 • Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư.
 • Phụ trách các: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư, Thanh tra Sở.
 • Thực hiện nhiệm vụ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao và các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ: 

Điện thoại cơ quan: 0229.3889278

Quê quán: huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế;   

Trình độ chính trị: Cao cấp

Số phòng: 201 – Nhà A – Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình

Địa chỉ: 08 Lê Hồng Phong, TP.Ninh Bình, Ninh Bình

Email: [email protected]

Phó giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Phó giám đốc – Ông Bùi Minh Đức

Nhiệm vụ đảm nhiệm: 

– Là Phó Giám đốc Sở thường trực, thay mặt Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của cơ quan khi Giám đốc Sở đi vắng.

– Giúp Giám đốc Sở phụ trách một số lĩnh vực sau:

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, phát triển nông thôn;

+ Công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, bưu chính, viễn thông, thông tin, thương mại, xuất nhập khẩu, tài nguyên, tài chính, tín dụng;

+ Công tác quản trị hành chính, tài chính, tài sản cơ quan, văn thư, lưu trữ;

+ Công tác pháp chế, cải cách hành chính.

– Trực tiếp phụ trách: Phòng Kinh tế ngành; Văn phòng Sở.

– Là người được ủy nhiệm Chủ tài khoản.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Thông tin liên hệ: 

Điện thoại cơ quan: 0229.3886.979

Quê quán: Xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế; Trình độ chính trị: Cao cấp

Email:  [email protected]

Số phòng: 104 – Nhà A

Địa chỉ: 08 Lê Hồng Phong, TP.Ninh Bình, Ninh Bình

Phó giám đốc – Ông Đỗ Văn Phong

Nhiệm vụ đảm nhiệm: 

– Giúp Giám đốc Sở phụ trách một số lĩnh vực sau:

+ Đăng ký doanh nghiệp; đổi mới và phát triển doanh nghiệp Nhà nước; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh; hoạt động đầu tư ngoài ngân sách của hộ kinh doanh.

+ Tư vấn đầu tư; cung cấp các dịch vụ có liên quan về đầu tư, hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

– Trực tiếp phụ trách: Phòng Đăng ký kinh doanh; Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân; Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Thông tin liên hệ: 

Điện thoại cơ quan: 0229.3889279

Quê quán: xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế;   Trình độ chính trị: Cao cấp

Email:  [email protected]

Số phòng: 109 – Nhà A

Địa chỉ: 08 Lê Hồng Phong, TP.Ninh Bình, Ninh Bình

Phó giám đốc – ông Tạ Hoàng Hùng

Nhiệm vụ đảm nhiệm: 

– Giúp Giám đốc Sở phụ trách một số lĩnh vực sau:

+ Công tác quy hoạch;

+ Thu hút và quản lý các hoạt động đầu tư có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA), các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO);

+ Giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và môi trường, lao động, thương binh và xã hội, y tế, văn hoá, thể thao, du lịch, báo chí, phát thanh và truyền hình.

– Trực tiếp phụ trách: Phòng Kinh tế đối ngoại; Phòng Khoa giáo, Văn xã.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Thông tin liên hệ:

Quê quán: Xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế; Trình độ chính trị: Cao cấp

Email: [email protected]

Thông tin liên hệ các văn phòng đơn vị trực thuộc 

 • Phòng Tổng hợp, Quy hoạch: Trưởng phòng – Lê Minh Tiến 
 • Phòng Kinh tế ngành: Trưởng phòng – Bùi Đức Chung
 • Phòng Khoa giáo, Văn xã: Trưởng phòng – An Quang Trung
 • Phòng Thẩm định và Giám sát: Trưởng phòng – Lã Văn Bình
 • Phòng Đăng ký kinh doanh: Trưởng phòng – Đỗ Thị Hiền. Điện thoại: 0229.3880.204
 • Phòng Thanh tra: Trưởng phòng – Vũ Hải Trần. Điện thoại: 0229 3871.653
 • Văn phòng Sở: Chánh Văn phòng – Lê Văn Đắc. Điện thoại phòng Chánh Văn phòng Sở: 0229.3874.055/Điện thoại phòng Văn thư: 0229.3871.156
 • Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình: Giám đốc Trung tâm – Trần Thị Tuyến. Điện thoại: 02293.899.213

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC