Phương án đầu tư tài sản cố định hiệu quả trong doanh nghiệp

0
Kinh nghiệm đầu tư

Tài sản cố định là gì? 

Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định trong tiếng Anh được hiểu là Fixed asset costs. Đây là toàn bộ tài sản của công ty có giá trị lớn, thời gian sử dụng, luân chuyển và thu hồi lớn hơn 1 năm hoặc 1 chu kỳ kinh tế (nếu chu kỳ kinh tế lớn hơn hoặc bằng 1 năm). Tài sản cố định bao gồm tài sản sử dụng, chưa sử dụng hoặc không được sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh do đang trong quá trình hoàn thiện (máy móc, thiết bị mua nhưng chưa lắp đặt, nhà xưởng đang xây dựng dở dang …) hoặc do chưa hết thời hạn sử dụng mà chưa sử dụng. Tài sản thuê tài chính thuộc sở hữu của công ty cũng là tài sản cố định.

Có thể bạn quan tâm: Tài sản có rủi ro là gì? 

Đặc điểm của tài sản cố định 

Thời gian sử dụng của tài sản cố định là trên một năm. Có nghĩa là tài sản cố định sẽ tham gia vào nhiều niên độ kinh doanh và giá trị được chuyển dần vào giá trị sản phẩm sản xuất ra thông qua chi phí khấu hao, điều này làm TSCĐ giảm hàng năm. Tuy nhiên, không phải tất cả tài sản có thời gian sử dụng trên một năm đều được coi là tài sản cố định, thực tế có tài sản có thời gian sử dụng trên một năm, nhưng không được coi là tài sản cố định do giá trị thấp, thay vào đó chúng được phân loại vào sản lưu động. Theo thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính một tài sản được gọi là tài sản cố định nếu có các đặc điểm như đã nêu cùng với đó phái có giá trị trên 30 triệu đồng. 

Tài sản cố định bao gồm những gì? 

Dựa theo điều 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC và khoản 2, Điều 1 Thông tư 147/2016/TT-BTC, căn cứ theo mục đích sử dụng doanh nghiệp tiến hành phân loại tài sản cố định cụ thể như sau: 

Tài sản cố định hữu hình 

Là bao gồm những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất phù hợp với tiêu chuẩn của tài sản cố định tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, công trình, kiến ​​trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải…

Tài sản cố định vô hình 

Chúng là những tài sản không có hình thức vật chất, chúng đại diện cho giá trị đã đầu tư đáp ứng các tiêu chí của một tài sản cố định vô hình, chúng tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, chẳng hạn như một số chi phí liên quan trực tiếp đến sử dụng đất, chi phí cho quyền phân phối, bằng sáng chế, bằng sáng chế, bản quyền, v.v.

Tài sản cố định thuê tài chính 

Là những tài sản cố định mà doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài chính. khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê có quyền chọn mua lại tài sản thuê hoặc cho thuê lại theo các điều khoản của hợp đồng thuê tài chính. Tổng số tiền thuê tài sản quy định trong hợp đồng thuê tài chính ít nhất phải bằng giá trị tài sản đó tại thời điểm ký kết. Tất cả tài sản được cho thuê nếu không thỏa mãn các quy định nêu trên được coi là tài sản cố định trong hoạt động cho thuê. 

Tài sản cố định tương tự

Là những tài sản cố định có công dụng tương tự trong cùng ngành nghề kinh doanh và có giá trị như nhau.Theo điều 6 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định việc phân loại tài sản cố định của doanh nghiệp. Do đó, các công ty sẽ phân loại TSCĐ theo mục đích sử dụng của TSCĐ theo các tiêu thức được nêu trong luật định. 

Xem thêm: Theo điều 6 Thông tư 45/2013/TT-BTC

Phương án đầu tư tài sản cố định 

Phương án đầu tư tài sản cố định

Phương án đầu tư tài sản cố định

Để quản lý TSCĐ đảm bảo an toàn, hiệu quả, các DN cần chú trọng triển khai các giải pháp sau:

Đối với giai đoạn quyết định đầu tư

Về đề xuất mua tài sản: Đề xuất mua tài sản phải dựa trên kế hoạch đã xây dựng trước đó trong năm và chỉ người phù hợp trong từng bộ phận mới có thể phê duyệt việc mua tài sản. Việc thực hiện tốt nội dung này giúp hạn chế sai sót một cách đáng kể. Đối với các tài sản hữu hình có giá trị cao, khi lập phương án mua lại cần ước tính chi tiết cùng với mô tả hiệu quả đầu tư, thời gian thu hồi vốn, v.v.

– Về xét duyệt mua tài sản: Khi xét duyệt mua tài sản phải được sự đồng ý của người có thẩm quyền. Theo đó, hồ sơ đăng ký mua tài sản cố định phải có đầy đủ chữ ký của nhân viên được yêu cầu và trưởng bộ phận, sau đó gửi cho người có trách nhiệm thẩm tra. Tùy theo giá trị của tài sản mà kiểm toán viên có sự chấp thuận của giám đốc và trong một số trường hợp đặc biệt có sự chấp thuận của ban giám đốc.

– Một số thủ tục cần chú ý khi tiến hành xét duyệt mua tài sản: Kế toán trưởng hoặc giám đốc tài chính phải tham gia vào bộ phận kiểm toán việc mua tài sản, đối chiếu phiếu yêu cầu mua TSCĐ có phù hợp với ngân sách đã được phê duyệt Nếu hồ sơ mua TSCĐ vượt quá ngưỡng kinh phí được duyệt thì phải có tờ trình của bộ phận có nhu cầu. Mẫu biểu xét duyệt đầu tư tài sản cố định. 

Việc lựa chọn nhà cung cấp: Căn cứ vào phiếu đề nghị mua TSCĐ đã được duyệt và căn cứ vào chính sách lựa chọn nhà cung cấp, bộ phận mua hàng sẽ tham khảo giá của nhiều nhà cung cấp hoặc tổ chức đấu thầu. Việc lựa chọn nhà cung cấp cũng phải đáp ứng các tiêu chí sau: Không có mối quan hệ về lợi ích giữa bộ phận mua tài sản với nhà cung cấp được chọn phải là giá hợp lý nhất so với các nhà cung cấp khác. Đối với hàng hóa có giá trị lớn, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đơn vị cần quyết định hình thức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà cung cấp với giá tốt nhất, chất lượng cao nhất.

– Việc lập đơn đặt hàng: Dựa trên yêu cầu thiết bị và nhà cung cấp đã chọn, bộ phận mua tài sản sẽ lập đơn hàng. Đơn hàng phải được đánh số trước và có đầy đủ các thông tin quan trọng như: ngày mua thiết bị, đối tượng, số lượng, đặc điểm kỹ thuật, giá cả, nhà cung cấp và thanh toán điều kiện.

Đối với giai đoạn ghi nhận tài sản cố định và sử dụng tài sản cố định

– Nhận tài sản cố định: Căn cứ vào đơn đặt hàng khi nhận TSCĐ, bộ phận thu mua và bộ phận yêu cầu mua tài sản cố định cùng kiểm tra quy cách, số lượng, yêu cầu kỹ thuật để xác định xem có phù hợp với đơn đặt hàng hay không để nhận đối tượng và chấp nhận các yêu cầu của nhà cung cấp. Lập hóa đơn thanh toán sau khi nhận tài sản, bộ phận mua tài sản tiến hành lập biên bản bàn giao tài sản. Biên bản giao nhận tài sản cố định được lập thành 3 bản, một bản do bộ phận mua tài sản lưu trữ, một bản do bên nhận tài sản giữ còn một bản đính kèm với bản sao phiếu yêu cầu TSCĐ. Sau đó được gửi đến bộ phận kế toán cùng với bản sao của đơn đặt hàng và hóa đơn gốc.

Ghi nhận TSCĐ: Sau khi hoàn thành việc mua và bàn giao tài sản cho bộ phận sử dụng, kế toán ghi chép mua tài sản và theo dõi tình hình sử dụng. Rủi ro có thể phát sinh trong giai đoạn này là việc ghi nhận sai tài sản cố định, dẫn đến dẫn đến sự sai lệch trong việc phân loại tài sản liên quan đến số dư tài sản, tỷ lệ khấu hao tính toán không chính xác, không quản lý tài sản theo nơi sử dụng, từ đó làm sai lệch kết quả xác định giá trị hoạt động. 

Thông tin phải có trong sổ chi tiết và hồ sơ TSCĐ là tên TSCĐ, các loại và bộ phận đã sử dụng, nguyên giá mua, mã, địa điểm, ngày mua/quyết toán, nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất, giá trị gia tăng hoặc thay đổi, khấu hao lũy kế phải thường xuyên đối chiếu với sổ cái. Nếu là tài sản không dễ phân biệt thì ngoài việc ghi trên sổ sách, thì cần tiến hành đánh nhãn cho những tài sản này. 

Để tránh tình trạng tiếp cận hồ sơ tài sản cố định bất hợp pháp, cần phải thiết lập lại mật khẩu để hạn chế việc tiếp cận các thông tin có nội dung về tài sản, cùng với đó là triển khai các nội dung sau cần đánh dấu các tài sản này có thông tin về tài sản; Đồng thời phải thực hiện các nội dung sau:

– Giao trách nhiệm quản lý tài sản

Do tài sản có thể bị thất thoát khi sử dụng nên cần chuyển giao trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản cho trưởng bộ phận phụ trách. Trường hợp tài sản điều chuyển trong nội bộ phải phân công trách nhiệm cho trưởng bộ phận liên quan, có văn bản phản ánh việc điều chuyển tài sản và phải được người có trách nhiệm phê duyệt.

– Thực hiện kiểm kê tài sản cố định

Hàng năm, các đơn vị, công ty phải tiến hành kiểm kê toàn bộ tài sản cố định. Khi kiểm kê TSCĐ phải đối chiếu số lượng thực tế so với sổ đăng ký TSCĐ để xác định tài sản bị mất. Bằng cách kiểm kê tài sản cố định có thể xác định được tài sản đang hoạt động không sử dụng được và tài sản bị hư hỏng. Trường hợp công ty có bộ phận kiểm toán nội bộ thì bộ phận này phải có kế hoạch kiểm tra tài sản, đối chiếu số tài sản hiện có với số trên sổ sách và đánh giá hiệu lực, hiệu quả sử dụng tài sản.

– Việc tính và ghi khấu hao TSCĐ

Quá trình này do kế toán thực hiện nhằm đảm bảo lựa chọn cho mỗi loại TSCĐ một phương pháp khấu hao và thời gian khấu hao phù hợp. Các thủ tục kiểm soát thông thường là: Xác định và ghi đúng loại tài sản cố định, kiểm tra số liệu đăng ký TSCĐ trên phần mềm và sổ sách xem đã kê đúng theo mẫu phân loại tài sản chưa, tính khấu hao tài sản cố định phù hợp, xác định số năm trích khấu hao tài sản cố định theo yêu cầu pháp luật và chủ trương đầu tư của đơn vị. Chỉ định thời gian bắt đầu tính khấu hao tài sản. Chọn phương pháp khấu hao TSCĐ và phương pháp này phải được áp dụng nhất quán trong suốt thời gian sử dụng của TSCĐ.

– Về sửa chữa và nâng cấp TSCĐ: 

Về công tác sửa chữa tài sản: Để duy trì khả năng hoạt động của TSCĐ trong quá trình sử dụng, các đơn vị, công ty cần chú trọng công tác sửa chữa, bảo dưỡng tài sản thường xuyên theo dự toán kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng đã được phê duyệt từ đầu năm. Việc sửa chữa TSCĐ được chia thành hai loại (sửa chữa bình thường và sửa chữa lớn), sau khi sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ phải lưu giữ các hóa đơn, phiếu thu  có liên quan và gửi cho kế toán để làm căn cứ hạch toán. Để cập nhật đặc điểm, sử dụng tài sản cố định, kéo dài thời gian sử dụng, đơn vị phải cập nhật tài sản cố định. Do chi phí nâng cấp tài sản, nhà máy và thiết bị thường cao, nên việc nâng cấp tài sản phải được sự chấp thuận của hội đồng quản trị. 

Đối với giai đoạn thanh lý tài sản cố định

Trong thanh lý tài sản cố định, bên bán thường bán tài sản dưới giá thị trường, thanh lý tài sản còn giá trị sử dụng, hoặc khi thanh lý tài sản  nhưng không có thủ tục chính thức… Để hạn chế tình trạng này cần có quy định về Thủ tục thanh lý tài sản đồng thời chú ý thực hiện một số nội dung sau: 

– Thường xuyên rà soát tình hình sử dụng tài sản để xác định xem tài sản có nên thanh lý khi nào không. Tài sản nên được thực hiện ít nhất một lần một năm. Việc rà soát sử dụng tài sản định kỳ cần tiến hành ít nhất mỗi năm một lần. Tạo ma trận khả năng sử dụng tài sản và báo cáo sử dụng tài sản là một yếu tố của báo cáo hàng tháng của người quản lý.

– Ban hành thủ tục thanh lý tài sản cố định: Nguyên tắc thông thường là bộ phận có nhu cầu thanh lý tài sản phải có đơn đề nghị thanh lý tài sản. Các công ty phải ghi rõ người thẩm tra, điều khoản thanh lý và giá trị thanh lý để tránh vi phạm đã nêu trong hợp đồng. 

Mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng 

Tham khảo ngay: TẠI ĐÂY 

Vậy trên đây là khái niệm cũng như một số phương án đầu tư tài sản cố định hiệu quả nhất mà các nhà đầu tư có thể tham khảo. Để biết thêm các quy định về tài sản cố định hay một số kinh nghiệm đầu tư, vui lòng truy cập website daututietkiem.vn để xem thêm các bài viết liên quan. 

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC