Nên đầu tư vào trái phiếu hay cổ phiếu ưu đãi cổ tức?

0
Kinh nghiệm đầu tư

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức và trái phiếu là hai loại chứng khoán khá phổ biến trên thị trường chứng khoán hiện nay. Tuy nhiên, có nhiều nhà đầu tư vẫn chưa nắm rõ về 2 loại chứng khoán này. Vậy trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi về cổ tức là gì? Có điểm gì khác nhau cũng như nên đầu tư vào trái phiếu hay cổ phiếu ưu đãi về cổ tức? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây để có thể đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn nhé.

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là gì? 

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là gì?

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là gì?

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là một loại cổ phiếu ưu đãi mà so với mức cổ tức của cổ phiếu phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm thì mức cổ tức mà người sở hữu cổ phiếu được trả cao hơn. 

Hàng năm, cổ tức trong cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ được chia, gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Trong đó, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty phát hành cổ phiếu và trên cổ phiếu ưu đãi cổ tức có ghi mức cổ tức và phương thức xác định cổ tức thưởng.

Trái phiếu là gì?

Căn cứ vào khoản 3 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 trái phiếu được định nghĩa như sau: “Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.”

Có thể hiểu một cách đơn giản, trái phiếu chính là một chứng nhận nghĩa vụ nợ phải trả cho người sở hữu trái phiếu của người phát hành với một khoản tiền cụ thể, trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định.

So sánh trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Trước khi đưa ra các quyết định đầu tư, nhà đầu tư cần nắm được điểm giống và khác nhau giữa trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi để có thể thu về lợi nhuận tốt nhất.

Tiêu chí so sánh Trái phiếu Cổ phiếu ưu đãi cổ tức
Giống nhau – Căn cứ theo Điều 4, Luật chứng khoán 2019, trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi cổ tức đều là loại tài sản thuộc chứng khoán mà nhà đầu tư có thể lựa chọn để đầu tư

– Đều được phát hành thông qua Bộ Tài Chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

– Cả hai đều là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp đối với tài sản/phần vốn của đơn vị phát hành của người sở hữu.

– Nhà đầu tư đều được nhận lợi nhuận (đối với cổ phiếu thường được gọi là cổ tức và đối với trái phiếu doanh nghiệp là trái tức)

– Là phương tiện thu hút vốn của nhà phát hành

– Công cụ đầu tư, phương tiện kinh doanh của các nhà đầu tư.

Khác nhau
Bản chất Trái phiếu chính là chứng khoán nợ. Người nắm giữ trái phiếu chính là chủ nợ của công ty phát hành trái phiếu Là chứng khoán vốn, người nắm giữ là một chủ sở hữu cổ phần của công ty
Chủ thể phát hành Chính phủ, Doanh nghiệp, tổ chức tài chính Công ty cổ phần
Tư cách chủ sở hữu Người sở hữu trái phiếu là chủ nợ của công ty phát hành chứ không phải là thành viên, cổ đông của công ty Cổ đông của công ty cổ phần chính là người sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức
Quyền của chủ sở hữu Đối với các hoạt động của công ty, người sở hữu không có quyền tham gia vào và tại đại hội đồng cổ đông họ không có quyền biểu quyết cũng như không có quyền đề cử, ứng cử Đối với các hoạt động công ty, người sở hữu có quyền tham gia vào, nhưng họ không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Hệ quả phát hành Làm tăng vốn vay của công ty, nhưng cơ cấu cổ phần của các cổ đông hiện hữu không thay đổi Làm tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần và thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông hiện hữu
Thời gian sở hữu Có một thời hạn nhất định và được ghi rõ trong trái phiếu Không có thời hạn cụ thể
Lợi tức thu được Người sở hữu được nhận trái tức cố định, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty

 

Cổ tức mà người sở hữu được nhận với mức ưu đãi và được chia hàng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng
Tính chuyển đổi Có thể chuyển đổi thành cổ phiếu Chỉ có thể chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông theo nghị quyết Đại hội cổ đông
Độ rủi ro khi đầu tư Ít rủi ro và rủi ro phụ thuộc vào doanh nghiệp Độ rủi ro cao hơn 
Khả năng thu hồi tài sản khi công ty phá sản Trái phiếu được ưu tiên thanh toán trước khi công ty thực hiện các nghĩa vụ khác trong trường hợp chẳng may công ty bị phá sản hay giải thể Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ là người được nhận thanh toán trước cổ đông phổ thông và sau người sở hữu trái phiếu trong trường hợp công ty bị phá sản hay giải thể

Đối với cổ đông ưu đãi cổ tức có thể được hoàn lại phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty.

Đối tượng được mua Có thể là cá nhân, doanh nghiệp Tùy vào điều lệ của công ty quy định và quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ có đối tượng cụ thể được quyền mua cổ phiếu ưu đãi cổ tức
Tính chuyển nhượng Được quyền chuyển nhượng Có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần, ngoại trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần.

Nên đầu tư trái phiếu hay cổ phiếu ưu đãi cổ tức?

Nên đầu tư trái phiếu hay cổ phiếu ưu đãi cổ tức?

Nên đầu tư trái phiếu hay cổ phiếu ưu đãi cổ tức?

Để đưa ra quyết định nên đầu tư trái phiếu hay cổ phiếu ưu đãi cổ tức phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, nhà đầu tư phải nắm rõ ưu – nhược điểm của cả hai loại chứng khoán này trước khi đưa ra quyết định đầu tư loại chứng khoán nào. 

Ưu – nhược điểm của trái phiếu

Ưu điểm:

 • So với đầu tư vào cổ phiếu ưu đãi cổ tức thì đầu tư vào trái phiếu sẽ an toàn và ít rủi ro hơn
 • Lợi tức mà nhà đầu tư nhận được là cố định và không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của nhà phát hành
 • Nhà đầu tư trái phiếu sẽ được ưu tiên trả trước so với cổ phần ưu đãi nếu chẳng may nhà phát hành trái phiếu bị giải thể hay phá sản. Do đó, nhà đầu tư có thể an tâm hơn khi đầu tư trái phiếu 
 • Người sở hữu trái phiếu có thể chuyển nhượng trái phiếu thông qua sàn giao dịch hoặc bán lại cho công ty phát hành.

Nhược điểm:

 • Nếu đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, thì doanh nghiệp phát hành sẽ không có khả năng chi trả công nợ cho người sở hữu trái phiếu trong trường hợp vỡ nợ. 
 • Đối với các hoạt động của công ty, người sở hữu không có quyền tham gia vào và tại đại hội đồng cổ đông họ không có quyền biểu quyết cũng như không có quyền đề cử, ứng cử

Ưu – nhược điểm của cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Ưu điểm:

 • Cổ tức mà nhà đầu tư nhận được ổn định qua các năm, so với cổ phiếu phổ thông thì cổ tức của cổ phiếu ưu đãi cổ tức được chi trả với tỷ lệ cao hơn 
 • Nhà đầu tư có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông và khi chuyển đổi về cổ phiếu phổ thông, nếu cổ phiếu này bắt đầu tăng nhà đầu tư có thể sinh lời.
 • Chủ sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức vẫn nhận lại được tài sản tương ứng số cổ phiếu ở công ty trước cổ phiếu phổ thông nếu công ty bị phá sản hoặc giải thể. Tuy nhiên vẫn sau những người sở hữu trái phiếu.

Nhược điểm:

 • Đối với các hoạt động công ty, nhà đầu tư có quyền tham gia vào, nhưng họ không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 • Nhà đầu tư cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển nhượng, tuy nhiên phải phụ thuộc và quy định của công ty. Điều này sẽ hạn chế việc kiếm lợi nhuận của các nhà đầu tư nếu cổ phiếu trên thị trường chứng khoán có biểu hiện tăng giá.

Nhìn chung, giữa trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi cổ tức đều có những ưu – nhược điểm riêng, khi đầu tư nhà đầu tư có thể thông qua đó để nắm được những lợi ích và hạn chế, qua đó đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn và hợp lý. 

Xem thêm: Nên đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu

Kết luận

Trên đây là các thông tin về trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi về cổ tức là gì? Có điểm gì khác nhau cũng như nên đầu tư vào trái phiếu hay cổ phiếu ưu đãi về cổ tức? Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc quan tâm đã trang bị được thêm những kiến thức hữu ích về 2 loại chứng khoán này, qua đó đưa ra những lựa chọn đầu tư đúng đắn và mang lại hiệu quả cao nhất. Chúc các bạn thành công.

Đánh giá bài viết

Tôi là Lan Anh - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường tài chính cũng như đầu tư. Rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ, cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, đầu tư hiệu quả nhất!

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC