Khối lượng giao dịch HNX là gì?

0
Kiến thức chứng khoán

Khối lượng giao dịch trong tiếng Anh là Volume. Khối lượng giao dịch là số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng được giao dịch trên thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.

Khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch

Khi thực hiện mỗi một giao dịch mua hay bán đều đóng góp vào tổng khối lượng giao dịch. Nếu trong một ngày có tất cả 5 hợp đồng được giao dịch thì khối lượng giao dịch của ngày đó là 5 đơn vị.

Những quy định giao dịch tại sàn HNX

Bạn có thắc mắc những quy định khi giao dịch tại sàn HNX là gì? Chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho bạn ngay sau đây.

Thời gian giao dịch

Phiên Thời gian Phương thức giao dịch
Phiên sáng 9h00 ~ 11h30 Khớp lệnh liên tục

Lệnh áp dụng: LO, MTL, MOK, MAK

Giao dịch thỏa thuận

Nghỉ trưa 11h30 ~ 13h00
Phiên chiều 13h00 ~ 14h30 Khớp lệnh liên tục

Lệnh áp dụng: LO, MTL, MOK, MAK

Giao dịch thỏa thuận

14h30 ~ 14h45 Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

Lệnh áp dụng: LO, ATC

Giao dịch thỏa thuận

14h45 ~ 15h00 Khớp lệnh sau giờ

Lệnh áp dụng: PLO

Giao dịch thỏa thuận

Các loại lệnh giao dịch

Các loại lệnh

Các loại lệnh

Lệnh giới hạn (LO)

Đây là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

Lệnh thị trường trên sàn HNX

Đây là lệnh mua tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường trong phiên khớp lệnh liên tục. Có 03 loại lệnh như sau:

 • Lệnh MAK: Là lệnh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp.
 • Lệnh MOK: Là lệnh nếu không được thực hiện toàn bộ thì bị hủy trên hệ thống ngay sau khi nhập.
 • Lệnh MTL: Là lệnh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ chuyển thành lệnh LO

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC)

Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa. Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.

Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATC trên sổ lệnh. Lệnh sẽ tự động tự hủy bỏ sau khi hết phiên nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.

 Lệnh khớp lệnh sau giờ (PLO)

Lệnh PLO là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa. Đặc điểm của lệnh này:

 • Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ.
 • Lệnh PLO được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch.
 • Lệnh PLO không được phép sửa, hủy.
 • Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.

Phương thức giao dịch

Khớp lệnh định kỳ: Được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định.

 • Nguyên tắc xác định giá là mức giá thực hiện đạt khối lượng giao dịch lớn nhất. Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điều kiện ở trên thì mức giá trùng hoặc gần nhất với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn.
 • Trong phiên khớp lệnh định kỳ không được sửa, hủy lệnh.

Khớp lệnh liên tục: Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

Khớp lệnh thỏa thuận: Bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch, sau đó thông báo cho công ty chứng khoán ghi nhận kết quả giao dịch vào hệ thống giao dịch. Hoặc bên mua/bên bán thông qua công ty chứng khoán để tìm đối tác giao dịch thỏa thuận đối ứng.

Lưu ý rằng:

Trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết / đăng ký giao dịch hoặc ngày đầu tiên giao dịch trở lại của cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên liên tiếp, các lệnh mua / bán chứng khoán theo phương thức giao dịch thỏa thuận không được thực hiện cho đến khi có giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của phương thức khớp lệnh liên tục.

Nguyên tắc khớp lệnh

Ưu tiên về giá: Các lệnh có mức giá tốt hơn (lệnh mua với mức giá cao hơn, lệnh bán với mức giá thấp hơn) được ưu tiên thực hiện trước.

Ưu tiên về thời gian:

 • Lệnh mua hoặc bán có cùng mức giá thì lệnh giao dịch được nhập trước vào hệ thống được ưu tiên thực hiện trước.
 • Trong đợt khớp lệnh liên tục, nếu lệnh mua và bán thỏa mãn về giá (Giá mua ≥ Giá bán) thì mức giá khớp là mức giá của lệnh nhập vào hệ thống trước.

Đơn vị giao dịch và yết giá

Đơn vị giao dịch

Đơn vị giao dịch (lô chẵn) đối với giao dịch khớp lệnh là 100 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ. Khối lượng giao dịch thỏa thuận: từ 5.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF; không quy định đơn vị giao dịch.

Giao dịch lô lẻ (từ 1 đến 99 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ) có thể được thực hiện thông qua khớp lệnh liên tục. Giao dịch lô lẻ, thỏa thuận không được phép thực hiện trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu /chứng chỉ quỹ mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày.

Đơn vị yết giá 

Hình thức giao dịch Cổ phiếu

(Niêm yết)

Chứng chỉ quỹ ETF

(Niêm yết) 

Trên Upcom
Giao dịch khớp lệnh 100 đồng 1 đồng 100 đồng
Giao dịch thỏa thuận 1 đồng 1 đồng 100 đồng

Giá tham chiếu 

Với chứng khoán niêm yết: Giá tham chiếu của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó (là mức giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch gần nhất trước đó).

 • Việc xác định giá tham chiếu của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF mới đăng ký giao dịch trong ngày giao dịch đầu tiên do tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ và tổ chức tư vấn niêm yết (nếu có) đề xuất. Nếu trong 3 ngày giao dịch liên tục kể từ ngày giao dịch đầu tiên chưa xác định được mức giá để sử dụng làm giá tham chiếu cho ngày giao dịch kế tiếp, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ và tổ chức tư vấn niêm yết (nếu có) sẽ phải xác định lại giá tham chiếu.
 • Trường hợp cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF được hưởng cổ tức và /hoặc các quyền kèm theo, giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền được xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất điều chỉnh theo giá trị cổ tức được nhận hoặc giá trị các quyền kèm theo.
 • Giá tham chiếu sẽ không bị điều chỉnh trong các trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu với giá phát hành cao hơn giá bình quân của ngày giao dịch liền trước ngày không hưởng quyền (sau khi đã điều chỉnh theo các quyền khác – nếu có).
 • Trường hợp chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch trên 25 phiên, khi được giao dịch trở lại, giá tham chiếu do HNX quyết định sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Với chứng khoán trên sàn Upcom: là bình quân gia quyền của các giá giao dịch lô chẵn thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của ngày có giao dịch khớp lệnh liên tục gần nhất trước đó.

Biên độ dao động giá

Biên độ dao động giá của cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ ETF trong ngày với chứng khoán niêm yết là ± 10% và trên sàn Upcom là ± 15% (so với giá tham chiếu).

Biên độ dao động giá là ± 30% so với giá tham chiếu được áp dụng trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mới niêm yết, ngày đầu tiên giao dịch trở lại đối với cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch trên 25 ngày giao dịch, và với trường hợp trả cổ tức hoặc thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu, tách doanh nghiệp niêm yết.

Biên độ dao động giá là ± 40% so với giá tham chiếu được áp dụng trong ngày đầu tiên giao dịch trở lại đối với cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch trên 25 ngày giao dịch, và với trường hợp trả cổ tức hoặc thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu hoặc trả cổ tức bằng tiền với giá trị số tiền lớn hơn hoặc bằng giá bình quân gia quyền của cổ phiếu trong ngày giao dịch liền trước ngày không hưởng quyền.

Giá trần / sàn:

 • Giá trần = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động)
 • Giá sàn = Giá tham chiếu x (100% – Biên độ dao động)

Đối với cổ phiếu có mức giá trần/ sàn sau khi điều chỉnh biên độ dao động ± 10% nhưng giá trần/ sàn vẫn bằng mức giá tham chiếu sẽ điều chỉnh như sau:

 • Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + một đơn vị yết giá
 • Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu – một đơn vị yết giá

Trường hợp giá tham chiếu bằng 100 đồng:

 • Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + một đơn vị yết giá
 • Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu

Đặt lệnh giao dịch

Bạn được phép đặt đồng thời cả lệnh mua và lệnh bán cùng một loại chứng khoán trong phiên khớp lệnh liên tục.

Tuy nhiên không được đặt các lệnh giao dịch vừa mua, vừa bán đồng thời cùng một loại chứng khoán trong cùng một đợt khớp lệnh định kỳ.

Hủy, sửa lệnh giao dịch khớp lệnh

Chỉ được hủy/sửa lệnh chưa khớp trong phiên khớp lệnh liên tục. 

Giữ nguyên thứ tự ưu tiên của lệnh vào sàn nếu chỉ sửa giảm khối lượng và sẽ thay đổi nếu sửa khối lượng hoặc giá. Thứ tự ưu tiên được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống đối với các trường hợp sửa tăng khối lượng và/ hoặc sửa giá.

Hủy, sửa lệnh giao dịch thỏa thuận

Chỉ được hủy/sửa lệnh nếu chưa được xác nhận/khớp.

Trường hợp đại diện Công ty chứng khoán nhập lệnh sai, lệnh chỉ được sửa nếu được sự chấp thuận của HNX và nhà đầu tư.

Tình hình khối lượng giao dịch gần đây

Tháng 11/2021, trên thị trường cổ phiếu niêm yết, bình quân, khối lượng giao dịch đạt hơn 171 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt hơn 4.459 tỷ đồng/phiên, lần lượt tăng 33,59% và 56,5% so tháng trước. Đây là những số liệu Thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). 

Tình hình khối lượng giao dịch gần đây

Tình hình khối lượng giao dịch gần đây

Thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX đóng cửa tháng 11 với HNX-Index đạt 458,05 điểm, tăng 11,14% so cuối tháng 10. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 3,76 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 98,18 nghìn tỷ đồng.

Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 171 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt hơn 4.459 tỷ đồng/phiên, tăng 33,59% về khối lượng giao dịch và 56,5% về giá trị giao dịch so tháng trước. So cùng kỳ năm ngoái thì khối lượng giao dịch bình quân phiên tăng 179% và tương ứng giá trị giao dịch bình quân phiên tăng 374%.

Khối lượng giao dịch bình quân 11 tháng đầu năm 2021 đạt 150 triệu cổ phiếu/phiên (tăng 150% cùng kỳ năm 2020). Điều này tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 3.126 tỷ đồng/phiên (tăng 334% so cùng kỳ 2020).

Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng 11 đạt hơn 485 nghìn tỷ đồng, tăng 10,22% so cuối tháng trước. Trong tháng 11, thị trường niêm yết HNX có thêm 4 doanh nghiệp niêm yết mới và 6 doanh nghiệp niêm yết bổ sung với tổng khối lượng niêm yết bổ sung đạt 138,9 triệu cổ phiếu. 

Giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 tăng 25,8% so tháng trước, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1.564 triệu cổ phiếu. Tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 57,2 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 41,56% khối lượng giao dịch và 58,39% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Trong tháng 11:

 • Cổ phiếu tăng giá mạnh nhất là CMS (Công ty cổ phần CMVietNam) tăng 368,75% (tương đương mức tăng 23.600 đồng/CP) so tháng trước và đạt 30.000 đồng/cổ phiếu; 
 • Sau đó là các cổ phiếu CEO (Công ty cổ phần Tập đoàn CEO) tăng 234,71% (tương đương 28.400 đồng/cổ phiếu), đạt 40.500 đồng/cổ phiếu; 
 • Cổ phiếu VTH (Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái) tăng 116,67% (tương đương 10.500 đồng/cổ phiếu) đạt 19.500 đồng/cổ phiếu; 
 • Cổ phiếu CMC (Công ty cổ phần Đầu tư CMC) tăng 111,43% (tương đương 7.800 đồng/cổ phiếu) đạt 14.800 đồng/cổ phiếu.

Về khối lượng giao dịch, trong tháng 11 có:

 • Cổ phiếu SHS của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tiếp tục dẫn đầu thị trường với thị phần 6,53% tương đương hơn 246 triệu cổ phiếu được giao dịch; 
 • Tiếp theo là cổ phiếu PVS của Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí với thị phần 6,42%, tương đương hơn 241 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Kết luận

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho việc giao dịch của bạn trên thị trường chứng khoán nói chung và tại sàn HNX nói riêng. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 

Đánh giá bài viết

Tôi là Dung - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư. Tôi rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ bạn dù chỉ một phần nhỏ trong công việc đầu tư.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC