Kế hoạch đầu tư công trung hạn của nước Việt Nam giai đoạn 2021-2025

0
Kiến thức tài chính

Kế hoạch đầu tư trung hạn là gì? 

Kế hoạch đầu tư trung hạn là gì?

Kế hoạch đầu tư trung hạn là gì?

Kế hoạch đầu tư trung hạn thông thường sẽ được lập trong thời hạn 5 năm, và phải phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đất nước trong 5 năm tới.

Xem thêm: Quy định về kế hoạch đầu tư trung hạn của Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Lập kế hoạch đầu tư trung hạn 

Theo Điều 47 Luật Đầu tư công 2019 có quy định về kế hoạch đầu tư trung hạn hằng năm như sau: 

– Dựa trên kế hoạch đầu tư công trung hạn sẽ bao gồm:

a) Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước;

b) Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương; kế hoạch tài chính 05 năm; kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm; mục tiêu ưu tiên đầu tư trong kế hoạch 05 năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương;

c) Quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch;

d) Nhu cầu và dự báo khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, khả năng cân đối vốn ngân sách nhà nước;

đ) Dự báo tác động của tình hình thế giới và trong nước đến sự phát triển và khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư;

e) Cơ chế và chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.

Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công hằng năm bao gồm:

a) Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm trước;

b) Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm;

c) Kế hoạch đầu tư công trung hạn;

d) Nhu cầu và khả năng cân đối các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trong năm kế hoạch.

Nguyên tắc để lập kế hoạch đầu tư trung hạn 

Với nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn hằng năm sẽ được thực hiện theo Điều 48 Luật Đầu tư công 2019 cụ thể như sau:

1. Phù hợp với các mục tiêu phát triển tại chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm và hằng năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương và các quy hoạch đã được phê duyệt, kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm.

2. Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác; bảo đảm cân đối vĩ mô, ưu tiên an toàn nợ công.

3. Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trong từng giai đoạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Ưu tiên bố trí vốn cho các ngành, lĩnh vực, vùng lãnh thổ theo mục tiêu và định hướng phát triển của từng thời kỳ

5. Bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng.

6. Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư, tạo quyền chủ động cho Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

7. Kế hoạch đầu tư công hằng năm phải phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt.

Kèm theo đó, việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn hằng năm sẽ phải đảm bảo các yếu tố sau: 

– Phù hợp với mục tiêu phát triển trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và hàng năm của cả nước, ngành, vùng, địa phương và kế hoạch đã được phê duyệt, kế hoạch tài chính 5 năm đã được phê duyệt, kế hoạch, phương án nợ và việc thanh toán nợ công.

– Phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Đảm bảo cân đối vĩ mô, ưu tiên bảo đảm an toàn nợ công.

– Việc phân bổ vốn đầu tư công cũng theo đó phải tuân thủ nguyên tắc và tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư theo từng giai đoạn đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

– Ưu tiên đối với các ngành, lĩnh vực, vùng lãnh thổ theo mục tiêu và định hướng phát triển theo từng thời kỳ. 

– Bảo đảm công khai, tính minh bạch 

– Bảo đảm quản lý thống nhất các mục tiêu, cơ chế chính sách và thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư

– Có kế hoạch đầu tư công hằng năm phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt trước đó. 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách của nước Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 1535/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước.

Theo đó danh mục dự án và mức vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 được phân bổ tại Điều 1 của quyết định này. Báo cáo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và danh mục dự án, mức vốn bố trí của ngân sách trung ương cho từng dự án và các nhiệm vụ được cấp theo quy định chi tiết đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công. 

Chất lượng các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí trong tổng mức đầu tư được duyệt là cơ cấu nguồn vốn trong chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự án trọng điểm, không đề xuất bổ sung vốn ngân sách Trung ương đã giao cho các bộ, ngành, thành phố trực thuộc trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bằng nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung để đầu tư cho các dự án trong trường hợp này.

Chủ động đề xuất sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí trong kế hoạch (không bao gồm phần vốn ngân sách trung ương  bố trí để đáp ứng dự kiến ​​vốn cho danh mục dự án kèm theo Nghị quyết này, các dự án lớn, dự án quốc gia, trọng điểm, dự án có tính kết nối, liên vùng, đường ven biển) và các nguồn vốn hợp pháp để  thu hồi toàn bộ vốn ứng trước danh mục dự án chưa được bổ sung hoặc chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và cơ quan có thẩm quyền không cho phép bạn hoãn thanh toán trước (nếu có).

Căn cứ khả năng cân đối vốn hàng năm, ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp; chỉ bố trí vốn cho các dự án khởi công mới sau khi đã cấp đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp quá thời hạn bố trí vốn  quy định, để hoàn thành  các dự án này trước tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, hạn chế tối đa thời gian bố trí vốn của các Bộ, ngành Trung ương và thành phố trực thuộc Trung ương cần gấp, hoàn thành kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 trước ngày 30 tháng 9 năm 2021 đối với các dự án đầu tư xây dựng mới, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, thủ tục đầu tư theo quy định. 

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 đối với các dự án chưa được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư trung hạn  giai  đoạn 2021-2025. Hoàn thiện hơn nữa các thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới dự kiến ​​kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 thống nhất theo quy định gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, trên cơ sở này, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Kho bạc lập tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​theo quy định tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, ngành, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân hàng. 

Thông báo kịp thời cho các Bộ, ngành, thành phố trực thuộc Trung ương các dự án phải hoàn thành trước khi trình kế hoạch đầu tư hàng năm của nguồn ngân sách Trung ương hàng năm bao gồm: Danh mục dự án cần phải điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, trong đó vốn ngân sách trung ương phải phù hợp với mức vốn được giao trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025. Danh mục dự án khởi công mới có tính liên kết, liên vùng phải bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng và phần còn thiếu so với tổng mức đầu tư được duyệt để hoàn thành dự án và phát huy hiệu quả đầu tư. 

Theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các cam kết của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương để thực hiện và hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư, không để thi công chậm trễ. Đề nghị sử dụng vốn đã cam kết từ ngân sách trung ương được thu hồi đối với các dự án chưa được rà soát, điều chỉnh nếu cần thiết. Kiểm soát chặt chẽ các dự án khởi công mới.

Về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp trên cơ sở phân bổ, phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn để cân đối ngân sách địa phương, bảo đảm các nguyên tắc và tiêu chí sau: Thực hiện các mục tiêu, chủ trương phát triển trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030; Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế – xã hội 2021-2025 của đất nước, ngành và địa phương; quy hoạch nhà nước, vùng, ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Việc bố trí vốn phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan.

Bám sát mục tiêu cơ cấu lại đầu tư công, huy động tối đa các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước, thực hiện có hiệu quả luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các đột phá chiến lược, phân bổ vốn có trọng tâm, trọng điểm, có mục tiêu, khắc phục triệt để tình trạng phân hóa, đa dạng, kéo dài. 

Hạn chế tối đa các dự án khởi công mới và kiểm soát chặt chẽ thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công. Quản lý tập trung, thống nhất mục tiêu, cơ chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp quản lý đầu tư công, tập trung đầu tư cho các nhiệm vụ, chương trình, dự án ưu tiên, tuân thủ trình tự phân bổ vốn theo quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan. 

Kiên quyết xóa bỏ “cơ chế xin cho”, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, thực hiện phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”. Trong giai đoạn 2021-2025, phải cam kết hỗ trợ phần kinh phí còn thiếu từ ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác để hoàn thành dự án đúng thời hạn. Trường hợp tổng mức đầu tư của dự án tăng so với tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phân bổ trong kế hoạch đầu tư trung hạn thì đô thị phải cân đối vốn để hoàn thành dự án đúng thời hạn đã định để đảm bảo chất lượng.

Bài viết trên là những kiến thức về đầu tư, cụ thể là kế hoạch đầu tư công trung hạn của Việt Nam trong 5 năm. Hy vọng qua bài này Daututietkiem.vn đã đem đến cho bạn những bổ ích trong lĩnh vực tài chính. 

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC