Quỹ đầu tư là gì? Có bao nhiêu quỹ đầu tư ở Việt Nam

0
Quỹ đầu tư

Quỹ đầu tư là gì

Quỹ đầu tư 

Quỹ đầu tư

Khái niệm 

Quỹ đầu tư là một nguồn tiền trung gian thu hút tiền từ nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu là tiền dư giả để đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và nhiều loại tài sản khác. Những khoản đầu từ đó đều được giám sát và quản lý của tổ chức quản lý quỹ, các cơ quan có thẩm quyền.

Hiểu đơn giản quỹ đầu tư là hình thức đầu tư với nhiều người, mọi người sẽ cùng nhau góp vốn vào một nơi và cùng chia lợi nhuận hay lãi suất. 

Phân loại quỹ đầu tư

Theo phương pháp huy động vốn:

 • Quỹ đại chúng: Không bị pháp luật giới hạn số lượng
 • Quỹ thành viên: Lập bằng vốn của một số nhà đầu tư cụ thể

Theo nghĩa vụ với nhà đầu tư:

 • Quỹ đóng: không cần mua lại chứng chỉ quỹ ở công chúng, không được thu hồi lại quỹ đầu tư mà chỉ được chuyển nhượng
 • Quỹ mở: là quỹ phải thực hiện các yêu cầu của nhà đầu tư ví dụ mua lại chứng chỉ quỹ, có số vốn luôn không ổn định.

Theo cơ chế quản lý quỹ:

 • Mô hình công ty: có tư cách pháp nhân, hình thức là công ty cổ phần, những cổ đông của công ty sẽ được hưởng quyền lợi nhiều.
 • Mô hình tín thác: Không có tư cách pháp nhân, các nhà đầu tư góp vốn cùng nhau để thu lợi nhuận, được phê chuẩn của bộ tài chính.

Theo đối tượng đầu tư:

 • Quỹ đầu tư cổ phiếu: là quỹ đầu tư vào một loại hình cụ thể, để phù hợp với điều kiện và yêu cầu của từng nhà đầu tư
 • Quỹ đầu tư trái phiếu
 • Quỹ đầu tư thị trường tiền tệ
 • Quỹ đầu tư kim loại quý
 • Quỹ đầu tư chỉ số…

Giá đơn vị quỹ đầu tư

Giá đơn vị quỹ được hiểu là giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ trong quá trình đầu tư, kinh doanh của mình. Giá đơn vị quỹ cho chúng ta biết giá trị tài sản sau khi đầu tư là bao nhiêu. Không những vậy mà các giá trị khác như nợ, hay các hình thức thanh toán cũng sẽ được tính ra để giúp các đơn vị kiểm soát chặt chẽ.

Giá đơn vị quỹ sẽ được tính bằng tổng giá trị tài sản trên thị trường đã được liệt kê trong danh mục sẵn có trừ đi phần tổng nợ mà doanh nghiệp phải trả của quỹ đó. Tổng nợ ấy sẽ bao gồm các khoản nợ của đơn vị kinh doanh, hay nghĩa vụ thanh toán quỹ được chia ra cho các đơn vị nhỏ lẻ. Nghĩa vụ này sẽ được ngân hàng thông báo đến với khách hàng trong thời gian thứ ba hoặc thứ năm hàng tuần.

Lợi nhuận quỹ đầu tư

Tùy thuộc vào từng loại loại quỹ đầu tư mà cách tính lợi nhuận sẽ khác nhau. Chẳng hạn như với quỹ mở tổng lợi nhuận từ khoản đầu tư được tính bằng công thức: lấy giá trị cuối cùng trong tài khoản đầu tư của bạn trừ đi giá trị cổ tức ban đầu, giả sử cổ tức được tái đầu tư.

Cụ thể nếu tài khoản của bạn ban đầu ở mức 1 triệu VNĐ và cuối năm giá trị này là 1.200.000 VNĐ. Tổng lợi nhuận của bạn trong năm là: (1.200.000 – 1.000.000) : 100 = 20%

Một phần lợi nhuận là từ cổ tức, phần còn lại từ lãi vốn và tăng giá chứng chỉ quỹ. Nếu nhà đầu tư nhận cổ tức dưới dạng tiền mặt, thì số cổ tức trong năm phải được cộng vào giá trị cuối năm để tính tổng lợi nhuận.

Ý nghĩa của quỹ đầu tư

 • Quỹ đầu tư góp phần huy động vốn phát triển kinh tế nói chung và góp phần vào sự phát triển của thị trường. Các quỹ đầu tư tham gia bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ hoặc cung cấp vốn cho các ngành phát triển, góp phần làm ổn định thị trường thứ cấp: làm bình ổn giá cả, các hoạt động đầu tư chuyên nghiệp, … Các quỹ đầu tư chứng khoán cũng là các đơn vị tư vấn cho doanh nghiệp để quản trị nguồn lực sản xuất kinh doanh.
 • Bên cạnh đó quỹ còn đồng hành cùng với các nhà đầu tư nhỏ, những trường hợp đang thiếu sự am hiểu về thị trường, thiếu kiến thức trong quá trình đầu tư. Đây được coi như nguồn quỹ tập hợp các vốn đầu tư nhỏ. Quỹ đầu tư giúp nhà đầu tư nhỏ dễ dàng tham gia vào các dự án để tìm kiếm lợi nhuận.
 • Các quỹ đầu tư có chức năng giúp doanh nghiệp khái quát được tính khả thi của dự án được đưa ra, đây là một trong những bước đầu tiên khi doanh nghiệp muốn thực hiện dự án, vì vậy nó có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc dự án có được thực hiện hay không, rủi ro của dự án như thế nào.

Ưu điểm của quỹ đầu tư

Một số ưu điểm nổi bật của các quỹ đầu tư uy tín tại Việt Nam như sau:

 • Tính chuyên nghiệp 

Các quỹ đầu tư được điều hành bởi các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp, những người có kinh nghiệm chuyên môn, và có nguồn lực để chủ động mua bán, và theo dõi các khoản đầu tư cho nhà đầu tư.

 • Đa dạng hóa rủi ro

Bằng những ưu thế từ nguồn vốn lớn, quỹ mở có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư nhờ vậy mà các quỹ đầu tư này phân tán rủi ro, và tối đa hóa lợi nhuận.

 • Tính thanh khoản cao

Một trong những đặc tính quan trọng là trong trường hợp khẩn cấp mà nhà đầu tư cần sử dung tiền từ kế hoạch tiết kiệm dài hạn của mình, việc rút một phần hoặc toàn bộ số tiền đầu tư cũng tương đối dễ dàng hơn so với gửi tiết kiệm vào ngân hàng và rút ra.

 • Phù hợp với khả năng tài chính

Có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể tham gia đầu tư vào các quỹ đầu tư uy tín tại Việt Nam chỉ với một số tiền nhỏ và chi phí đầu tư thấp.

 • Quyền lợi của nhà đầu tư luôn được bảo vệ

Khi nhà đầu tư tham gia vào quỹ đầu tư thì sẽ được cung cấp thông tin về quỹ rõ ràng minh bạch, thông qua các số liệu của quỹ (bản cáo bạch, điều lệ quỹ), các báo cáo định kỳ. Mỗi quỹ đều được giám sát bởi một ngân hàng độc lập với công ty quản lý quỹ, bên cạnh lưu giữ toàn bộ tài sản của quỹ, ngân hàng giám sát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát thường xuyên để đảm bảo hoạt động của công ty quản lý quỹ là phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ quỹ. 

Nhược điểm của quỹ đầu tư

 • Nhà đầu tư sẽ không kiểm soát hoàn toàn các khoản đầu tư cá nhân trong quỹ. Bởi quỹ đầu tư là phương thức đầu tư tập thể.
 • Tùy theo loại quỹ đầu tư mà các nhà đầu tư phải trả phí cho các công ty quản lý quỹ khi giao dịch.

Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là gì?

Khái niệm

Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là một nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, theo đó công ty quản lý quỹ chấp nhận sự uỷ thác của các nhà đầu tư để tiến hành việc thành lập quỹ đầu tư chứng khoán bằng nguồn vốn góp của các nhà đầu tư và trực tiếp quản lý, điều hành quỹ này vào mục đích đầu tư trên thị trường chứng khoán, cũng như đầu tư vào các tài sản khác vì quyền lợi của nhà đầu tư.

Quản lý quỹ đầu tư như nào?

Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán. 

Công ty quản lý quỹ được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây: 

 • Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
 • Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. 
 • Các nghiệp vụ kinh doanh được cấp chung trong một Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ.

Khách hàng ủy thác là quỹ, công ty đầu tư chứng khoán và các cá nhân, tổ chức ủy thác vốn, tài sản của mình cho công ty quản lý quỹ quản lý.

Công ty quản lý quỹ được huy động vốn ở nước ngoài để đăng ký lập quỹ theo pháp luật nước ngoài.Công ty quản lý quỹ được huy động vốn, trong và ngoài nước, để thành lập các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán, bao gồm cả các công ty đầu tư chứng khoán, theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Có bao nhiêu quỹ đầu tư ở Việt Nam

Năm 2021 là quãng thời gian thị trường đầu tư toàn cầu phục hồi và hối hả gỡ gạc lại những gì đã mất trong năm 2020, sau khi bị hạ gục bởi đại dịch Covid-19. Nhiều thị trường chứng khoán thế giới đã lập kỷ lục mới khi kinh tế toàn cầu phục hồi và thu nhập bùng nổ. Đối với năm 2022, xu hướng đầu tư vào các quỹ đầu tư vẫn diễn ra nhộn nhịp. 

Ở phần này chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn gần 50 quỹ đầu tư phổ biến ở Việt Nam. Cụ thể như sau:

 1. Quỹ Asean Smallcap Fund
 2. Quỹ đầu tư Việt Nam
 3. Quỹ Dragon Capital Vietnam Enterprise Investment Ltd
 4. Quỹ Dragon Capital Vietnam Growth Fund Ltd
 5. Quỹ Dragon Capital
 6. Quỹ DWS Vietnam Fund
 7. Quỹ FTSE Vietnam ETF
 8. Quỹ GIC/Government of Singapore
 9. Quỹ Halley Sicav – Halley Asian Prosperity
 10. Quỹ IDG Ventures Vietnam
 11. Quỹ International Finance Corporation (World Bank)
 12. Quỹ Jaccar
 13. Quỹ JPMorgan Vietnam Opportunities Fund
 14. Quỹ LionGlobal Vietnam Fund
 15. Quỹ Mekong Capital
 16. Quỹ Công ty TNHH Đầu tư NDH
 17. Quỹ BankInvest/PENM Partners
 18. Quỹ PXP Vietnam Emerging Equity Fund
 19. Quỹ Mutual Fund Elite
 20. Quỹ Red River Holding
 21. Quỹ Saigon Asset Management
 22. Quỹ Vietnam Equity Holding
 23. Quỹ Vietnam Property Holding
 24. Quỹ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
 25. Quỹ TAEL Partners
 26. Quỹ Temasek Holdings
 27. Quỹ Franklin Templeton Investments
 28. Quỹ VinaCapital Vietnam Infrastructure Ltd
 29. Quỹ VinaCapital Vietnam Opportunity Fund
 30. Quỹ VI (Vietnam Invesments) Group
 31. Quỹ VinaCapital
 32. Quỹ Vietnam Holding Limited
 33. Quỹ Market Vectors Vietnam ETF
 34. Quỹ Vietnam Oman Investment
 35. Quỹ Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund
 36. Quỹ Vietnam Angel Network
 37. Quỹ VIC Impact
 38. Quỹ Vinasa Angels Network
 39. Quỹ Mekong Angel Investors Network led by Lotus
 40. Quỹ Angel 4 Us
 41. Quỹ iAngel by Capella vietnam
 42. Quỹ Hanoi Young Business Association
 43. Quỹ 500 Startups Vietnam
 44. Quỹ IMJ Investment Partners
 45. Quỹ CyberAgent Ventures
 46. Quỹ IDG Ventures Vietnam
 47. Quỹ ONECAPITALWAY
 48. …vv

Một số quỹ đầu tư tại Việt Nam

Ở phần trên chúng tôi đã liệt kê tới hơn 40 quỹ đầu tư ở Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại. Tuy nhiên để bạn có thể có thêm thông tin về các quỹ đầu tư thì phần này sẽ giới thiệu chi tiết hơn một số quỹ nổi bật. Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Một số quỹ đầu tư tại Việt Nam

Một số quỹ đầu tư tại Việt Nam

Quỹ Vinacapital

Giới thiệu

Quỹ mở Vinacapital là quỹ mở uy tín và đã có chỗ đứng trên thị trường tài chính. Hoạt động chính ở mảng đầu tư nên có nhiều lợi thế hơn so với các quỹ quản lý khác. Với kinh nghiệm hơn 15 năm đầu tư, chắc chắn sẽ cho bạn những kỳ vọng lớn về lợi nhuận.

Ưu điểm của quỹ Vinacapital:

Cụ thể như sau:

 • Đội ngũ chuyên viên chất lượng cao, chuyên nghiệp, có kiến thức tài chính và thị trường.
 • Đa dạng danh mục đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu phong phú của các nhà đầu tư. Quỹ mở Vinacapital cung cấp cả sản phẩm từ đầu tư trái phiếu, cổ phiếu, quỹ cân bằng.
 • Vốn đầu tư tối thiểu từ 2 triệu đồng. Lãi suất đầu tư có khả năng lên đến 15%/năm, kỳ vọng lợi nhuận khuẩn.

Quỹ mở VCBF

Giới thiệu

Quỹ mở VCBF là sản phẩm liên doanh của Ngân hàng Vietcombank cùng Tập đoàn đầu tư đa quốc gia Franklin Templeton Investments. Quỹ mở VCBF được thành lập từ năm 2005 và đến nay đã có tổng tài sản hơn $109.9 triệu.

Trong suốt quá trình hoạt động của mình, quỹ mở VCBF đã có nhiều thành tựu nổi bật:

 • VCBF là Công ty quản lý tài sản xuất sắc nhất thập kỷ tại Việt Nam năm 2020 do Tạp chí Global Banking and Finance Review bầu chọn.
 • VCBF là Công ty quản lý quỹ đầu tư tốt nhất tại Việt Nam năm 2020 do Tạp chí Global Business Outlook và Tạp chí Global Brands bình chọn.
 • VCBF là Công ty quản lý quỹ đầu tư tốt nhất tại Việt Nam năm 2020 do Tạp chí International Finance & Tạp chí Finance Derivative trao tặng.

Ưu điểm của quỹ mở VCBF:

Cụ thể như sau:

 • Đội ngũ chuyên gia tài chính hàng đầu đem đến những phân tích, nghiên cứu cũng như thực hiện các dự án đầu tư tài chính. Được đảm bảo uy tín doanh nghiệp nhờ sự bảo trợ của Vietcombank.
 • Mạng lưới quan hệ rộng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, có kiến thức về đầu tư tài chính doanh nghiệp, thị trường.
 • Cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng.

Quỹ mở VNDIRECT

Giới thiệu

VNDIRECT là công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam với sự am hiểu lớn về thị trường tài chính của nước ta. Tại VNDIRECT, nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu, trái phiếu nhanh chóng. Đặc biệt, VNDIRECT còn cung cấp sản phẩm chứng chỉ quỹ mở với nhiều ưu điểm linh hoạt so với thị trường chung.

Ưu điểm của quỹ mở VNDIRECT:

Cụ thể như sau:

 • Danh mục đa dạng, gồm có trái phiếu, cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp lớn, uy tín.
 • Đầu tư quỹ mở dễ dàng chỉ từ 100.000 vnđ.
 • Lợi nhuận kỳ vọng có thể lên đến 18%/năm.
 • Đảm bảo tính thanh khoản cho nhà đầu tư.
 • Không giới hạn số tiền đầu tư.

Quỹ mở ENF

Giới thiệu

Quỹ mở ENF là quỹ Đầu tư Đại chúng dạng mở, được thành lập ngày 27 tháng 3 năm 2014. Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu Tư Năng Động Eastspring Investments Việt Nam.

Ưu điểm của quỹ mở ENF:

 • Quỹ hướng đến việc gia tăng ổn định về vốn thông qua chiến lược đầu tư đa dạng hóa các loại tài sản. 
 • Chiến lược đầu tư tài sản của Quỹ sẽ được phân bổ một cách linh hoạt nhằm tận dụng các cơ hội gia tăng lợi nhuận khi thị trường tăng trưởng.
 • Điều này cũng hạn chế rủi ro thất thoát vốn khi thị trường có những dấu hiệu không khả quan.  

Quỹ Dragon Capital

Giới thiệu

Thành lập từ năm 1994, quỹ không chỉ hoạt động ở Việt Nam mà còn hoạt động mạnh khá mạnh ở các bước châu Âu. Chi nhánh được xây dựng ở Hà Nội, Hồ Chí Minh và Anh Quốc.

Dự án nổi bật:

Các dự án đầu tư nổi bật của quỹ hiện nay đó là: Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang, ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh,Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP, Công ty Cổ phần FPT…

Quỹ Đầu Tư Vietcombank

Giới thiệu

Quỹ được thành lập từ năm 2005 đến nay, quỹ đã thực hiện nhiều dự án lớn của ngân hàng và cho các doanh nghiệp. 

Ưu điểm của quỹ:

Quỹ đầu tư được nhiều tổ chức trong và ngoài nước đánh giá cao:

 • Công Ty Quản Lý Tài Sản Xuất Sắc Nhất Thập Kỷ Tại Việt Nam năm 2020 (Tạp chí Global Banking and Finance Review (GBAF)),
 • Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư Tốt Nhất tại Việt Nam năm 2020 (Tạp chí International Finance & Tạp chí Finance Derivative),
 • Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu tư Tốt Nhất tại Việt Nam năm 2018 (Tạp chí Global Business Outlook và Tạp chí Global Brands),
 • Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư Tốt Nhất tại Việt Nam năm 2017 (Tạp chí International Finance)

Quỹ Đầu Tư Techcombank

Giới thiệu

Quỹ đầu tư mở iFund sáng lập bởi ngân hàng Techcombank. Gồm có 3 quỹ con đầu tư các loại hình khác nhau. 

Ưu điểm của quỹ:

 • Đều được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm. 
 • Quỹ mở đầu tư trái phiếu TCBF: lợi nhuận kỳ vọng > 8%/ năm.
 • Quỹ mở đầu tư cổ phiếu TCEF: lợi nhuận kỳ vọng lớn hơn 12%/ năm
 • Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt TCFF: lợi nhuận kỳ vọng 6%/ năm
 • Bạn có thể lựa chọn tham gia các quỹ này với số tiền đầu tư chỉ từ 1 triệu đồng. Có thể rút vốn hàng ngày.

Quỹ Market Vectors Vietnam ETF

Quỹ Market Vectors Vietnam ETF có tên viết tắt là VNMETF do công ty Van Eck Global quản lý quỹ, được thành lập năm 2009. Đây là một trong những quỹ đầu tư lớn và uy tín hiện nay mọi người có thể tham khảo. Tài sản ròng của quỹ lên đến 510.5 triệu USD, được niêm yết trên sàn NYSE Arca.

Manulife Asset Management Việt Nam

Giới thiệu

Là công ty thành viên trực thuộc tập đoàn Quản lý quỹ Manulife toàn cầu. Ra đời vào năm 2005 theo giấy phép được cấp bởi Ủy ban chứng khoán nhà nước. 

Ưu điểm của quỹ:

 • Các chuyên viên làm việc là Manulife AM đều đạt chứng chỉ hành nghề theo quy định.
 • Tổng tài sản của Manulife AM tính đến cuối năm 2020 tương đương 62 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 5 lần trong 5 năm qua. Giúp Manulife AM trở thành công ty quản lý lớn thứ 2 trên thị trường.

Quỹ mở BIDV

Giới thiệu

Quỹ mở BIDV là một sản phẩm đột phá của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). 

Ưu điểm của quỹ mở BIDV:

 • Đây là sản phẩm của Ngân hàng BIDV nên nó an toàn và đáng tin cậy.
 • Vì là quỹ mở định kỳ nên nhà đầu tư dễ dàng linh hoạt về thời gian cũng như nguồn vốn của mình.
 • Nhà đầu tư có thể dễ dàng mua quỹ mở nhanh chóng trên ứng dụng điện thoại của BIDV. Việc nạp tiền, thanh toán cho quỹ rất nhanh chóng, bảo vệ tốt với ứng dụng BIDV Smart Banking.
 • Đa dạng danh mục đầu tư, chẳng hạn như quỹ ENF, DFVN-CAF.

Kết luận

Trên đây là những thông tin về khái niệm quỹ đầu tư, các quỹ đầu tư tại Việt Nam. Nếu bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn, có thể nhờ thêm sự hỗ trợ từ các chuyên viên từ các tổ chức quỹ đầu tư. Hy vọng bạn có thể chọn cho mình cách thức và quỹ đầu tư thích hợp với những mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. 

Đánh giá bài viết

Tôi là Dung - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư. Tôi rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ bạn dù chỉ một phần nhỏ trong công việc đầu tư.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC