Quy định về luật mua bán cổ phiếu quỹ 

0
Quỹ đầu tư

Quy định về điều kiện mua bán cổ phiếu quỹ

Quy-định-về-luật-mua-bán-cổ-phiếu-quỹ

Quy định về mua bán cổ phiếu quỹ

Dựa trên nghị định 58/2012/NĐ-CP của chính phủ có nêu rõ quy định về mua bán cổ phiếu quỹ như sau:

Điều kiện bán cổ phiếu quỹ

Cần phải xem xét đến thời gian phát hành của cổ phiếu quỹ, các công ty đại chúng chỉ được phép bán cổ phiếu quỹ sau 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt mua gần nhất. Trừ trường hợp như cổ phiếu dùng làm thưởng cho nhân viên công ty hay các công ty chứng khoán mua lại cổ phiếu của mình để sửa lỗi giao dịch thì có thể bán trước thời hạn 6 tháng. 

Việc bán cổ phiếu phải được sự đồng ý bởi hội đồng quản trị thông qua phương án bán cụ thể, có thời gian bán rõ ràng và dựa trên nguyên tắc xác định giá. Các công ty cần chỉ định trước để thực hiện giao dịch. 

Điều kiện bán cổ phiếu được quy định như sau: 

1. Công ty đại chúng chỉ được bán cổ phiếu quỹ sau 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt mu lại gần nhất, trừ trường hợp cổ phiếu quỹ được bán hoặc dùng làm cổ phiếu thưởng cho người lao động trong công ty hoặc công ty chứng khoán mua lại cổ phần của chính mình để sửa lỗi giao dịch. 

2. Có quyết định của Hội đồng quản trị thông qua phương án bán cụ thể trong đó nêu rõ thời gian thực hiện, nguyên tắc xác định giá 

3. Các công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch.

4. Trường hợp bán cổ phiếu quỹ theo hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty đại chúng thực hiện theo quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng. 

Xem thêm: Cổ phiếu quỹ là gì?

Điều kiện mua cổ phiếu quỹ

Một công ty muốn mua lại cổ phiếu quỹ cần có đầy đủ nguồn vốn cụ thể đó là thặng dư số vốn cổ phần hoặc quỹ đầu tư phát triển hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc nguồn vốn chủ sở hữu khác. Việc xác định nguồn vốn sẽ được căn cứ dựa trên báo cáo tài chính gần nhất của công ty đó và được kiểm toán theo quy định pháp luật. 

Trường hợp công ty phát hành dùng lợi nhuận sau thuế để mua cổ phiếu thì sẽ bị giới hạn về nguồn vốn thực hiện. Trong đó nguồn vốn được sử dụng không được vượt mức lợi nhuận sau thuế khi chưa phân phối thông qua báo cáo tài chính hợp lệ nào. 

Nếu nguồn lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối trên báo cáo tài chính và lợi nhuận đó thấp hơn lợi nhuận sau thuế đã được phân phối trên báo cáo tài chính, thì công ty phát hành chỉ được dùng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa được phát hành. Công ty nên chú ý trước khi sử dụng nguồn lợi nhuận này thì cần chuyển lợi nhuận từ công ty con về công ty mẹ. 

Điều-kiện-bán-cổ-phiếu-quỹ

Điều kiện bán cổ phiếu quỹ

Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình để làm cổ phiếu quỹ phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua đối với trường hợp mua lại trên 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc trên 10% tổng số cổ phần ưu đãi cổ tức đã phát hành hoặc có quyết định của Hội đồng quản trị thông qua đối với trường hợp mua lại không quá 10% tổng số cổ phần phổ thông trong mỗi 12 tháng hoặc không quá 10% tổng số cổ phần ưu đãi cổ tức đã phát hành trong mỗi 12 tháng.

2. Có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu từ các nguồn sau: Thặng dư vốn cổ phần hoặc quỹ đầu tư phát triển hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc nguồn vốn chủ sở hữu khác được sử dụng để mua lại cổ phần theo quy định của pháp luật.

3. Có phương án mua lại cổ phiếu được Hội đồng quản trị thông qua, trong đó nêu rõ thời gian thực hiện, nguyên tắc xác định giá.

4. Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu phổ thông dẫn đến số lượng cổ phiếu quỹ đạt từ 25% tổng số cổ phiếu cùng loại đang lưu hành của công ty trở lên phải thực hiện chào mua công khai.

5. Đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành trong trường hợp công ty đại chúng thuộc lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Theo luật bổ sung việc mua lại cổ phần được miễn trừ quy định tại khoản 1 điều này trong trường hợp sau: 

1. Mua lại cổ phiếu theo yêu cầu của cổ đông được quy định tại Điều 90 Luật doanh nghiệp

2. Mua lại cổ phần lẻ theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định này

3. Công ty chứng khoán mua lại cổ phiếu của chính mình để sửa lỗi giao dịch theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

Đối với các trường hợp không được mua lại cổ phiếu quỹ 

Công ty không được thực hiện việc mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ trong các trường hợp sau: 

1. Đang có nợ quá hạn căn cứ báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán. Trường hợp thời điểm dự kiến mua lại cổ phiếu là thời điểm sau ngày 30 tháng 6 hàng năm, việc xác định nợ quá hạn được căn cứ vào báo cáo tài chính niên gần nhất được kiểm toán hoặc soát xét. 

2. Đang trong quá trình chào bán cổ phiếu để huy động thêm vốn.

3. Cổ phiếu của công ty đang là đối tượng chào mua công khai.

4. Đã thực hiện việc mua lại cổ phiếu trong vòng 06 tháng trừ các trường hợp tương tự trường hợp miễn trừ ở trên.

5. Mua lại cổ phiếu và bán cổ phiếu quỹ trong cùng một đợt.

Trừ trường hợp việc mua lại được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông hoặc trường hợp công ty thực hiện chào mua công khai đối với cổ phiếu phát hành, công ty không được mua cổ phần của các đối tượng sau làm cổ phiếu quỹ: 

1. Người quản lý công ty và người liên quan

2. Người sở hữu cổ phần có hạn chế chuyển nhượng

3. Cổ đông lớn theo quy định tại luật chứng khoán 

Quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ

Theo thông tư 203/2015/TT-BTC, hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016. 

– Tối thiểu 07 ngày trước khi thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch phải thực hiện công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu quỹ, thời gian thực hiện, nguyên tắc xác định giá khi giao dịch cổ phiếu quỹ.

– Trong vòng tối đa 15 ngày kể từ ngày UBCKNN chấp thuận giao dịch cổ phiếu quỹ, công ty phải thực hiện các giao dịch cổ phiếu quỹ.

– Thời gian giao dịch cổ phiếu quỹ không được ít hơn 10 ngày, trừ trường hợp có thực hiện giao dịch thỏa thuận và không được vượt quá 30 ngày.

Quy định về nguyên tắc xác định giá mua bán cổ phiếu quỹ

Trong quá trình kinh doanh việc mua bán cổ phiếu quỹ là lựa chọn của rất nhiều doanh nghiệp để tạo thêm nguồn lợi nhuận. Tuy nhiên mua bán cổ phiếu quỹ được hiệu quả nhất bên cạnh hiểu biết về kiến thức thông tin liên quan đến cổ phiếu quỹ thì các nhà đầu tư cũng phải nắm bắt được thời điểm hợp lý để ra quyết định mua bán. 

Quy-định-về-nguyên-tắc-xác-định-giá-mua-bán-cổ-phiếu-quỹ

Quy-định-về-nguyên-tắc-xác-định-giá-mua-bán-cổ-phiếu-quỹ

Việc thực hiện mua bán sẽ phải dựa trên quy định về cổ phiếu quỹ thông qua phương thức khớp lệnh hoặc dựa trên nguyên tắc thỏa thuận:

Giá đặt bán ≥ Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x 50% biên độ dao động giá cổ phiếu)

Giá đặt mua ≤ Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% biên độ dao động giá cổ phiếu)

Mỗi ngày thực hiện giao dịch, công ty đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh khi đặt lệnh giao dịch tổng khối lượng tối thiểu là 3%, tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký.

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC