Quỹ thành viên là gì? Những điều bạn cần phải biết

0
Quỹ đầu tư

Quỹ thành viên là gì?

Theo như quy định tại Khoản 41 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 đã quy định và đưa ra định nghĩa về khái niệm của quỹ thành viên: “Quỹ thành viên là quỹ đầu tư chứng khoán có số thành viên tham gia góp vốn từ 02 đến 99 thành viên và chỉ bao gồm thành viên là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp”.

Quỹ thành viên

Quỹ thành viên

Theo như quy định tại Luật này thì thành viên góp vốn trong quỹ thành viên sẽ được tự do chuyển nhượng phần góp vốn tại quỹ. Trừ trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và điều lệ quỹ. 

Bên cạnh đó thì sau khi các thành viên góp vốn chuyển nhượng vẫn phải đáp ứng điều kiện có từ 02 đến 99 thành viên góp vốn và chỉ bao gồm thành viên là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Điều kiện thành lập quỹ thành viên

Nếu bạn quan tâm tới quỹ thành viên thì điều kiện thành lập quỹ là một trong những yếu tố quan trọng bạn phải nắm vững. Cụ thể thì điều kiện thành lập quỹ thành viên là gì?

Theo quy định tại Điều 13 Luật chứng khoán 2019 một quỹ thành viên được thành lập cần các tiêu chí như sau:

 • Về mức góp vốn: Mức tối thiểu của vốn góp là 50 tỷ đồng.
 • Về số lượng thành viên và điều kiện đối với thành viên: Số lượng thành viên góp vốn giới hạn trong khoảng 02-99 thành viên và các thành viên này phải là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 • Về công ty quản lý: Quỹ thành viên phải được quản lý bởi một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
 • Về việc lưu ký tài sản của quỹ: Việc lưu ký tài sản của quỹ phải được thực hiện tại một ngân hàng độc lập hoàn toàn với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Đặc điểm của quỹ thành viên

Ngoài khái niệm, thì đặc điểm của quỹ thành viên cũng là điều đáng lưu tâm. Bạn có thắc mắc đặc điểm của quỹ thành viên là gì?

Đặc điểm của quỹ thành viên

Đặc điểm của quỹ thành viên

Vốn đầu tư của quỹ để đầu tư vào chứng khoán

– Đa số vốn đầu tư của quỹ thành viên được dùng để đầu tư vào chứng khoán. Đặc điểm này được xác định cũng giống như đặc điểm của quỹ đầu tư chứng khoán dùng để phân biệt quỹ đầu tư chứng khoán với các loại quỹ đầu tư khác.

– Đồng thời số vốn của quỹ thành viên này được quy định tối thiểu phải là 50 tỷ đồng.

Được quản lý và đầu tư một cách chuyên nghiệp

– Quỹ thành viên được quản lý bởi công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Các nhà đầu tư đã uỷ thác cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán việc quản lý quỹ thành viên và tiến hành hoạt động đầu tư chứng khoán từ số vốn của quỹ thành viên này.

– Công ty quản lý quỹ có thể cử ra một cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện việc quản lý quỹ gọi là nhà quản trị quỹ. Việc quy định của quỹ thành viên này cũng tương tự như quỹ đầu tư chứng khoán. Lý do bởi quỹ thành viên được biết đến là một trong hai loại quỹ được phân nhỏ từ quỹ đầu tư chứng khoán theo như quy định của pháp luật hiện hành.

Tài sản của quỹ thành viên là độc lập

– Tài sản của quỹ thành viên độc lập với tài sản của công ty quản lý quỹ và các quỹ khác do công ty này quản lý.

– Điều này được thể hiện trong việc quỹ thành viên đầu tư chứng khoán có tài sản độc lập với tài sản của công ty quản lý quỹ nhằm đảm bảo việc đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán tuân thủ đúng mục đích đầu tư, không bị chi phối bởi lợi ích khác của công ty quản lý quỹ.

– Sự tách bạch về tài sản giữa công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán nhằm đảm bảo công ty quản lý quỹ hoạt động quản lý vì lợi ích của các nhà đầu tư vào quỹ chứ không vì mục đích của riêng mình.

Quy định về quỹ thành viên

Trên cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 113 Luật chứng khoán 2019 quy định về việc thành lập quỹ thành viên. Để thành lập được quỹ thành viên theo như quy định của pháp luật thì cần đáp ứng:

 • Số lượng thành viên nhất định.
 • Phải do một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý.
 • Tài sản của quỹ thành viên được lưu ký tại một ngân hàng lưu ký độc lập với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
 • Bên cạnh đó việc thành lập quỹ thành viên có hồ sơ báo cáo về việc thành lập quỹ thành viên.
 • Hợp đồng lưu ký tài sản
 • Biên bản thỏa thuận góp vốn, danh sách các tổ chức tham gia góp vốn.
 • Giấy xác nhận của ngân hàng lưu ký về quy mô vốn đã góp
Quy định về quỹ thành viên

Quy định về quỹ thành viên

Trong đó, việc thành lập quỹ thành viên có hồ sơ báo cáo về việc thành lập quỹ thành viên gồm các giấy tờ sau.

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động cho quỹ thành viên do công ty quản lý quỹ lập;

Điều lệ quỹ;

Bản cáo bạch;

– Trong đó: tại trang bìa của bản cáo bạch phải nêu rõ nguyên tắc hoạt động của quỹ: “Quỹ này không phải tuân thủ các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng. Việc đầu tư vào quỹ này chỉ phù hợp đối với các tổ chức sẵn sàng chấp nhận mức rủi ro cao tiềm tàng từ việc đầu tư của quỹ. Tổ chức đầu tư vào quỹ này cần cân nhắc kỹ trước khi tham gia góp vốn, quyết định đầu tư”;

Hợp đồng lưu ký tài sản;

Biên bản thỏa thuận góp vốn, danh sách các tổ chức tham gia góp vốn và các tài liệu

– Bản sao có chứng thực quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của thành viên góp vốn. 

– Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá sáu (06) tháng trước ngày hoàn tất hồ sơ đăng ký lập quỹ và phải được dịch công chứng theo quy định của pháp luật liên quan;

– Biên bản họp và quyết định của đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị, quyết định của hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu phù hợp với quy định tại điều lệ công ty của tổ chức góp vốn về việc tham gia góp vốn vào quỹ, về việc cử người đại diện phần vốn góp theo uỷ quyền kèm theo hồ sơ cá nhân của người này;

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán của tổ chức nước ngoài;

Giấy xác nhận của ngân hàng lưu ký về quy mô vốn đã góp

Việc chuyển nhượng phần vốn góp của quỹ này được thực hiện như sau:

– Thứ nhất, thành viên góp vốn trong quỹ thành viên được tự do chuyển nhượng phần vốn góp tại quỹ trong quá trình hoạt động góp vốn trong quỹ và vẫn phải đáp ứng điều kiện có từ 02 đến 99 thành viên góp vốn và chỉ bao gồm thành viên là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trừ trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng khi không đảm bảo được số lượng thành viên như vừa được nêu theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ quỹ. Việc chuyển nhượng một phần hay toàn bộ phần vốn góp tại quỹ phải bảo đảm:

 • Bên nhận chuyển nhượng trong quỹ thành viên đáp ứng được các quy định liên quan tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 98/2020/TT-BTC
 • Sau khi chuyển nhượng của các thành viên trong quỹ thì quỹ thành viên này vẫn đáp ứng điều kiện có từ 2 đến 99 thành viên góp vốn và chỉ bao gồm thành viên là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

– Thứ hai, công ty quản lý quỹ gửi thông báo kết quả giao dịch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo mẫu thông báo kết quả giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp quỹ thành viên theo phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn tất giao dịch chuyển nhượng. Đối với các giao dịch chiếm từ 5% trở lên vốn điều lệ quỹ, công ty quản lý quỹ gửi kèm hợp đồng chuyển nhượng giữa các thành viên góp vốn của quỹ có xác nhận của công ty quản lý quỹ.

– Thứ ba, Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm lập và lưu trữ sổ đăng ký thành viên góp vốn và mọi thông tin liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên trong quỹ thành viên. Ngân hàng lưu ký có thể cung cấp dịch vụ lập và lưu trữ sổ đăng ký thành viên góp vốn trên cơ sở hợp đồng cung cấp dịch vụ ký với công ty quản lý quỹ.

Phân phối lợi nhuận của quỹ thành viên

Việc phân phối lợi nhuận của quỹ thành viên phải đảm bảo các điều sau đây.

Quỹ thực hiện chia lợi tức bằng tiền hoặc chứng chỉ quỹ 

– Tối thiểu 15 ngày trước khi phân phối lợi tức, công ty quản lý quỹ phải thông báo đến nhà đầu tư bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc hoặc thư điện tử đã đăng ký. 

– Thông báo phải bao gồm tối thiểu các nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 98

Việc chi trả lợi tức quỹ bảo đảm nguyên tắc

– Lợi tức phân phối cho nhà đầu tư được lấy từ nguồn lợi nhuận trong kỳ hoặc lợi nhuận lũy kế sau khi quỹ đã hoàn tất mọi nghĩa vụ thuế, tài chính theo quy định pháp luật;

– Mức chi trả lợi tức phải phù hợp với chính sách phân phối lợi nhuận của quỹ quy định tại Điều lệ quỹ và được Đại hội nhà đầu tư thông qua;

– Sau khi chi trả, quỹ vẫn phải đảm bảo có nguồn vốn để thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác đến hạn và giá trị tài sản ròng quỹ sau khi chi trả lợi tức phải không thấp hơn 50 tỷ đồng;

– Trường hợp phân phối lợi tức bằng chứng chỉ quỹ, quỹ phải có đủ nguồn vốn đối ứng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.

Phân chia lợi nhuận phải được ghi chép

– Thông tin về hoạt động phân chia lợi nhuận của quỹ đã thực hiện phải được cập nhật tại Bản cáo bạch sửa đổi, bổ sung.

Chi phí của quỹ thành viên là gì?

Chi phí của quỹ thành viên bao gồm các khoản sau đây:

 • Chi phí quản lý quỹ trả cho công ty quản lý quỹ.
 • Chi phí lưu ký tài sản quỹ, chi phí giám sát (nếu có) trả cho ngân hàng lưu ký hoặc ngân hàng giám sát.
 • Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán.
 • Chi phí thẩm định giá trả cho các doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có); chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho Ban đại diện quỹ.
 • Chi phí dự thảo, in ấn, gửi Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính và các tài liệu khác cho thành viên góp vốn; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp Đại hội nhà đầu tư, Ban đại diện quỹ.
 • Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ và các chi phí khác theo quy định của pháp luật.
 • Chi phí liên quan đến việc chuyển đổi ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát (nếu có) hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ khác.

Chuyển nhượng phần vốn góp quỹ thành viên

Đầu tiên, thành viên góp vốn được tự do chuyển nhượng phần vốn góp tại quỹ trừ trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ quỹ. 

Việc chuyển nhượng một phần hay toàn bộ phần vốn góp tại quỹ phải bảo đảm:

 • Bên nhận chuyển nhượng đáp ứng được các quy định liên quan tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 98 (Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam không được tham gia góp vốn thành lập quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; mua chứng chỉ quỹ, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán. Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp nhà nước tham gia góp vốn thành lập quỹ, công ty đầu tư chứng khoán; mua chứng chỉ quỹ, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.)
 • Sau khi chuyển nhượng, quỹ vẫn đáp ứng điều kiện có từ 2 đến 99 thành viên góp vốn và chỉ bao gồm thành viên là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Thứ hai, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn tất giao dịch chuyển nhượng, công ty quản lý quỹ gửi thông báo kết quả giao dịch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo “MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP QUỸ THÀNH VIÊN” (phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 98). Đối với các giao dịch chiếm từ 5% trở lên vốn điều lệ quỹ, công ty quản lý quỹ gửi kèm hợp đồng chuyển nhượng giữa các thành viên góp vốn của quỹ có xác nhận của công ty quản lý quỹ.

Thứ ba, Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm lập và lưu trữ sổ đăng ký thành viên góp vốn và mọi thông tin liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên. Ngân hàng lưu ký có thể cung cấp dịch vụ lập và lưu trữ sổ đăng ký thành viên góp vốn trên cơ sở hợp đồng cung cấp dịch vụ ký với công ty quản lý quỹ.

Một số quỹ thành viên uy tín tại Việt Nam

Một số quỹ thành viên uy tín tại Việt Nam phải kể đến như sau:

Một số quỹ thành viên uy tín tại Việt Nam

Một số quỹ thành viên uy tín tại Việt Nam

Quỹ Đầu tư Việt Nam

 • Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu tư Việt Nam
 • Tên tiếng Anh: Vietnam Investment Fund
 • Tên viết tắt: VIF
 • Vốn điều lệ (VNĐ): 1.349.200.000.000
 • Loại quỹ: Quỹ thành viên
 • Công ty quản lý quỹ: Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư BIDV-Vietnam partner
 • Ngân hàng giám sát: HSBC Chi nhánh HCM
 • Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 03/UBCK-TLQTV do UBCKNN cấp ngày 13/3/2006

Quỹ Đầu tư Thành viên SSI

 • Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu tư Thành viên SSI
 • Tên tiếng Anh: SSI Investment Member Fund
 • Tên viết tắt: SSIIMF
 • Vốn điều lệ (VNĐ): 390.000.000.000
 • Loại quỹ: Quỹ thành viên
 • Công ty quản lý quỹ : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ SSI
 • Ngân hàng giám sát: HSBC
 • Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 130/TB-UBCK do UBCKNN cấp ngày 27/7/2010

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Con Hổ Việt Nam

 • Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Con Hổ Việt Nam
 • Tên tiếng Anh: Viet Nam Tiger Fund
 • Tên viết tắt: VTF
 • Vốn điều lệ (VNĐ): 230.000.000.000
 • Loại quỹ: Quỹ thành viên
 • Công ty quản lý quỹ : CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB
 • Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành
 • Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 523/UBCK-QLKD cấp ngày 29/8/207

Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital

 • Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital
 • Tên tiếng Anh: Japan Asia MB Capital Fund
 • Tên viết tắt: JAMBF
 • Vốn điều lệ (VNĐ): 200.000.000.000
 • Loại quỹ: Quỹ thành viên
 • Công ty quản lý quỹ : CTCP QLQ Đầu tư MB
 • Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP MTV Standard Chartered Việt Nam
 • Giấy phép thành lập và hoạt động: Thông báo lập quỹ số 104/TB-UBCK do UBCKNN cấp ngày 28/5/2010

Quỹ Đầu tư khám phá giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam

 • Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu tư khám phá giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Tên tiếng Anh: VietinBank Value Discovery Investment Fund
 • Tên viết tắt: VVDIF
 • Vốn điều lệ (VNĐ): 100.000.000.000
 • Loại quỹ: Quỹ Thành viên
 • Công ty quản lý quỹ : Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
 • Giấy phép thành lập và hoạt động: Thông báo xác nhận thành lập quỹ thành viên số 217/TB-UBCK ngày 09/10/2015

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Dai-ichi life Việt Nam

 • Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Dai-ichi life Việt Nam
 • Tên tiếng Anh: Dai-ichi Life Vietnam Equity Member Fund
 • Tên viết tắt: DFVN-EMF
 • Vốn điều lệ (VNĐ): 50.000.000.000
 • Loại quỹ: Quỹ thành viên
 • Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH MTV QLQ Dai-ichi Life Việt Nam
 • Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP MTV Standard Chartered Việt Nam
 • Giấy phép thành lập và hoạt động: GCN  đăng ký lập quỹ số 01/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 13/3/2013

Một số lưu ý khi đầu tư vào quỹ 

Một số lưu ý mà nhà đầu tư cần biết trước khi đầu tư vào quỹ thành viên như sau:

Về tính thanh khoản của quỹ

Qua các thông tin ở trên, có thể thấy quỹ có lưu lượng vốn tương đối lớn, nhà đầu tư khi tham gia có thể có quyền kiểm soát quỹ. Tuy nhiên, tính thanh khoản của quỹ thành viên thường thấp hơn so với quỹ tập thể (quỹ công chúng).

Về tính đa dạng của các quỹ đầu tư hiện nay

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều quỹ đầu tư với mức độ rủi ro khác nhau. Vì thế các nhà đầu tư cần phải tự xác định cho mình những tiêu chí để lựa chọn quỹ đầu tư lý tưởng. 

Thông thường, các tiêu chí sẽ bao gồm hiệu quả hoạt động của quỹ, uy tín và chuyên môn của các chuyên gia trong quỹ, tính minh bạch thông tin và sự đa dạng của danh mục đầu tư.

Về bản chất của quỹ

Bản chất của quỹ thành viên vẫn là quỹ chứng khoán. Tuy nhiên với việc giới hạn về số lượng và chuyên môn nhà đầu tư, quỹ đầu tư cá nhân thường được thành lập với mục tiêu đầu tư lượng vốn lớn vào các lĩnh vực tương đối mạo hiểm. Tính mạo hiểm sẽ luôn đi kèm với tính rủi ro, do đó nhà đầu tư cần có những cân nhắc kỹ lưỡng khi có ý định đầu tư vào các quỹ này.

Kết luận

Trên đây là những thông tin về khái niệm và những vấn đề liên quan về quỹ thành viên mà bạn cần biết. Mong rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho các quyết định đầu tư sắp tới của bạn. Chúc bạn thành công!

 

Đánh giá bài viết

Tôi là Dung - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư. Tôi rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ bạn dù chỉ một phần nhỏ trong công việc đầu tư.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC