Chủ đầu tư dự án đầu tư công là cơ quan nào? Có trách nhiệm gì?

0
Kiến thức tài chính

Chủ đầu tư dự án đầu tư công là cơ quan nào?

Phân loại chủ đầu tư dự án đầu tư công

Phân loại chủ đầu tư dự án đầu tư công

Chủ đầu tư dự án đầu tư công chủ thể là Nhà nước, sử dụng nguồn vốn chủ yếu từ ngân sách Nhà nước để thực hiện thiết kế, xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng, kết cấu kinh tế – xã hội, các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. 

Phân loại chủ đầu tư dự án đầu tư công

Theo Luật Xây dựng năm 2014, Chủ đầu tư dự án là các cơ quan tổ chức, các cá nhân sở hữu vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý và sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư. Tùy vào từng trường hợp, chủ đầu tư công sẽ được xác định trong các trường hợp đặc biệt cụ thể theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 của Luật Xây dựng năm 2014, cụ thể như sau:

–  Đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, đơn vị do Thủ tướng Chính phủ chỉ định. Chủ đầu tư thực hiện quyền của người quyết định đầu tư xây dựng, phê duyệt, lập dự toán xây dựng công trình.  

– Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài mục tiêu do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư, chủ đầu tư là chuyên ngành quản lý dự án đầu tư xây dựng hoặc quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn theo quy định tại Điều 63 Luật Xây dựng năm 2014, hoặc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trình. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách cấp xã, chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân cấp xã. Riêng đối với dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, chủ đầu tư sẽ do người quyết định đầu tư quyết định phù hợp với điều kiện cụ thể của mình. 

–  Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do tập đoàn kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quyết định đầu tư thì chủ đầu tư là Ban dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng vùng do các công ty này quyết định đầu tư hoặc do Cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trình. 

– Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do tập đoàn kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quyết định đầu tư thì chủ đầu tư là Ban dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng vùng do các công ty này quyết định đầu tư hoặc do cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trình. 

– Với dự án PPP, chủ đầu tư là doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư thành lập dựa theo quy định của pháp luật. 

Xem thêm: Dự án đầu tư công là gì? 

Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án trong xây dựng

Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án trong xây dựng

Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án trong xây dựng

Theo điều 112 Luật Xây dựng năm 2014, quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng công trình như sau: 

–  Lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ năng lực theo quy định để thực hiện các công việc xây dựng, giám sát thi công (nếu có), thí nghiệm, quản lý chất lượng (nếu có) và các công việc tư vấn xây dựng khác. 

–  Truyền đạt nhiệm vụ và quyền hạn của những người trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư và công ty giám sát thi công cho các công ty liên quan để phối hợp thực hiện. 

–  Xem xét các điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 72 của Bộ luật Xây dựng. 

–  Kiểm tra sự phù hợp về năng lực của nhà thầu so với hồ sơ mời thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu. 

– Kiểm tra việc huy động và bố trí của nhà thầu, giám sát thi công xây dựng công trình so với yêu cầu của hợp đồng xây dựng. 

– Kiểm tra giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình gồm: 

+ Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt trên công trường, thực hiện kiểm tra kiểm soát chất lượng khi cần thiết. 

+ Rà soát biện pháp thi công, quy định rõ các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, máy móc, thiết bị và công việc của nhà thầu. 

+ Kiểm tra, đôn đốc, giám sát thi công xây dựng các công trình và các nhà thầu khác để triển khai công việc tại hiện trường. 

+ Yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh khi nhận ra sai sót, điểm không hợp lý về thiết kế thi công. 

+ Kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu;

+ Kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công.

–  Áp dụng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường cho các công trình xây dựng phù hợp với các quy định của luật bảo vệ môi trường. 

–  Sắp xếp kiểm tra chất lượng các cấu kiện, hạng mục công trình và tất cả các công việc xây dựng khi có bất kỳ nghi ngờ nào về chất lượng hoặc khi cơ quan chính phủ yêu cầu. 

– Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng 

– Tổ chức lập hồ sơ để hoàn thành công trình xây dựng

– Tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đối với nhà thầu do chất lượng công trình không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn. 

–  Chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề gặp phải trong quá trình xây dựng công trình cũng như xử lý, khắc phục các sự cố theo quy định của nghị định này. 

–  Lập báo cáo tình hình hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng hoặc theo yêu cầu, lập báo cáo dự kiến ​​gửi cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo quy định tại Nghị định này. 

–  Nhà đầu tư có thể thuê cố vấn pháp lý để thực hiện một số hoặc tất cả các công việc nêu tại khoản 3, khoản 4, khoản 6, khoản 9, khoản 10, khoản 13 Điều này và một số công việc khác theo yêu cầu. 

 Chủ đầu tư có trách nhiệm xác minh hoạt động của nhà thầu để tư vấn giám sát phù hợp với hợp đồng xây dựng và pháp luật hiện hành. 

Tại Điều 29 Nghị định 68/2019/NĐ-CP có quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cụ thể như sau:

–  Tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Trình các cơ quan liên quan thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư, điều chỉnh tổng mức đầu tư. 

–  Tiến hành lập dự toán xây dựng, dự toán công trình điều chỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

–  Tổ chức xây dựng các tiêu chuẩn xây dựng mới hoặc điều chỉnh cho các công trình và trình các cơ quan chức năng phê duyệt để làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng.  

– Tổ chức ấn định giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng đối với công trình xây dựng, gói thầu xây dựng. 

– Tạm ứng và thanh toán, quyết toán hợp đồng theo quy định mà hợp đồng đã ký kết với nhà thầu. 

– Tổ chức kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng theo quy định

–  Quyết định và chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp lý của giá trị đề nghị cơ quan thanh toán vốn đầu tư thanh toán vốn cho nhà thầu.  

– Tổ chức lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành dựa theo luật quy định tại điều 27 Nghị định này. 

–  Mua bảo hiểm xây dựng cho công trình cần bảo hiểm hoặc ủy quyền cho nhà thầu mua bảo hiểm thông qua hợp đồng xây dựng.

–  Các nghĩa vụ khác liên quan đến quản lý chi phí theo luật khác có liên quan.

–  Cung cấp dữ liệu dự án khi có yêu cầu của cơ quan hành chính nhà nước, phối hợp hoặc tổ chức thu thập thông tin quản lý chi phí theo yêu cầu của các cơ quan hành chính chính phủ.  

– Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong các trường hợp sau đây: 

+  Không tuân thủ các nghĩa vụ nêu tại khoản 2 Điều này và các quy định khác có liên quan của Nghị định này, trừ trường hợp bất khả kháng.

+ Chi phí tăng, dự án chậm tiến độ, gây thất thoát, lãng phí do chủ đầu tư trong quá trình vận hành, sử dụng vốn đầu tư không hiệu quả, chi vốn sớm.  

Xem thêm: Nội dung về quản lý nhà nước và nguyên tắc đầu tư công

Mẫu công văn quyết định chủ trương đầu tư dự án

Xem ngay: Mẫu công văn quyết định chủ trương đầu tư dự án 

Trên đây là những thông tin về chủ đầu tư dự án đầu tư công do trang Daututietkiem.vn thực hiện, hy vọng những thông tin trên giúp bạn đọc tìm hiểu chi tiết được thông tin chủ đầu tư trong các công trình xây dựng của nhà nước. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề đầu tư hãy để lại thông tịn phía dưới cho chúng tôi biết nhé.  

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC