Thông tin về Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bạc Liêu

0
Đầu tư

Đôi nét về Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bạc Liêu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước, có trụ sở riêng là việc tại tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, cùng với đó chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu được giao nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, bao gồm: Tổng hợp quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tổ chức thực hiện và đề xuất quản lý kinh tế – xã hội, tổ chức thực hiện đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, đầu tư trong nước và nước ngoài. 

Quản lý viện trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ phi chính phủ, đấu thầu, đăng ký kinh doanh trong phạm vi đại phương, tổng hợp thống nhất quản lý về các vấn đề của doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ Ban Giám đốc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bạc Liêu

Giám đốc Huỳnh Chí Nguyện 

 • Điện thoại cơ quan: 0291.3.823.873
 • Điện thoại di động: 0918773777
 • Địa chỉ cơ quan: khu hành chính tỉnh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Phó Giám đốc Phạm Thành Hiến

 • Điện thoại cơ quan: 0291.3.826.797
 • Điện thoại di động: 0918.693.009
 • Địa chỉ cơ quan: khu hành chính tỉnh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Phó Giám đốc Ngô Hồng Thuận 

 • Điện thoại cơ quan: 0291.3.821.955
 • Điện thoại di động: 0913.892.025
 • Địa chỉ cơ quan: khu hành chính tỉnh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bạc Liêu

Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bạc Liêu

Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bạc Liêu

Lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu có Giám đốc và 3 Phó Giám đốc

 • Giám đốc Sở: Người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh trước pháp luật về hoạt động Sở, chịu trách nhiệm báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh và Bộ kế hoạch và Đầu tư theo quy định
 • Phó Giám đốc: Là người giúp giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công, 1 phó giám đốc Sở sẽ chủ trì điều hành hoạt động Sở khi Giám đốc vắng mặt
 • Việc bổ nhiệm lại Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền ban hành dựa theo quyết định của Đảng và nhà nước về việc quản lý cán bộ, công chức. 
 • Việc bố trí, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu theo quy định của pháp luật. 

Cơ cấu tổ chức 

 • Văn phòng 
 • Thanh tra 
 • Phòng Đăng ký kinh doanh 
 • Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
 • Phòng Khoa giáo, Văn xã
 • Phòng Kinh tế đối ngoại
 • Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư.

Ngoài ra, tùy theo nhu cầu và nhiệm vụ được giao, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ lập đề án trình Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định các phòng chuyên môn và thành lập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật. 

Việc bổ nhiệm, bầu lại, miễn nhiệm và xử lý kỷ luật đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở do Giám đốc Sở quyết định sau khi có ý kiến ​​thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, chức danh chánh thanh tra sở được sự thống nhất của Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu. 

Biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu nằm trong tổng biên chế hành chính sự nghiệp của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu giao. Việc bố trí, triển khai cán bộ, công chức, viên chức của Sở phải phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức theo quy định của pháp luật, đảm bảo hoạt động nhanh và hiệu quả.

Thông tin liên hệ các văn phòng Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bạc Liêu

TT Họ tên Chức vụ Điện thoại
  VĂN PHÒNG SỞ
01 Nguyễn Quốc Khánh Chánh Văn phòng ​​​​​0291.3.827.616 –

0949002005

02 Trịnh Hồng Phúc Phó Chánh Văn phòng 0291.3.827.898 – 0949.322.650
03 Hứa Thị Thúy Hằng Chuyên viên 0291.3.823.874 – 0919.727293
04 Trương Văn Lướt Chuyên viên 0291.3.823.874 – 0914.877.866
05 Trịnh Hoàng Khởi Chuyên viên 0291.3.823874 – 081.8888.131
  PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH
01 Đoàn Thị Thanh Phượng Trưởng Phòng 0291.3.956.537 – 0946.575.530
02 Phạm Trung Kiên Phó Trưởng Phòng 0291.3.956.538 – 0946.838.788
03 Nguyễn Anh Duy Phó Trưởng phòng 0291.3.956.538 – 0909.821.921
04 Đỗ Thị Thu Trang Chuyên viên 0291.3.956.538 – 0935.439.790
05 Trần Kim Sang Chuyên viên 0291.3.956.538 – 0913.264.194
  PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ
01 Diệp Quốc Kha Trưởng Phòng 0291.3.956.536 – 0911.527.186
02 Dương Thị Xứng   Phó Trưởng Phòng 0291.3.956.236 – 0919.753.798
03 Quách Kim Ngân Chuyên viên 0291.3.956.236 – 0938.871.881
  PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
01 Nguyễn Thanh Toàn Trưởng phòng 0291.3.824.312 – 0907.372.881
02 Trần Thị Thùy Linh Phó Trưởng phòng 0291.3.956.540 – 0919.041.113
03 Tô Tú Ngân Phó Trưởng phòng 0291.3.956.542 – 0907.889.248
04 Lê Quốc Bảo Chuyên viên   0291.3.956.542 – 0913.16.04.04
05 Danh Chuộng Chuyên viên 0291.3.956.542 – 0915.896.055
  PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẤU TƯ
01 Trần Chí Dũng Trưởng phòng 0291.3.957.664 – 0909.028.028
02 Nguyễn Thùy Linh Chuyên viên 0291.3.826.499 – 0988.655.625
03 Nguyễn Phú Cường Chuyên viên 0291.3.957.664 – 0919.308.900
04 Võ Đại Tá Chuyên viên 0291.3.826.499 – 0917.212.659
05 Lê Minh Trung Chuyên viên 0291.3.826.499 – 0888849151
  THANH TRA SỞ
01 Hồ Quốc Trạng Chánh Thanh tra 0291.3.956.541 – 0919.802.726
02 Huỳnh Chí Dũng Phó Chánh Thanh tra 0291.3.956.539 – 0907.670.848
03 Nguyễn Thanh Mộng Thanh tra viên 0291.3.956.539 – 0906.949.935
04 Nguyễn Thanh Toàn Thanh tra viên 0291.3.956.236 – 0906.860.370
05 Ong Bảo Ngọc Thanh tra viên 0291.3.956.539 – 0945.694.794
  PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
01 Phan Văn Công Luận Trưởng phòng 0291.3.956.531 – 0946.435.005
02 Trịnh Đặng Phong Vũ Phó Trưởng phòng 0291.3.969.652 – 0938.555.188
03 Quách Thị Diệu Chuyên viên 0291.3.969.652 – 0913.892.645
04 Lê Trường Giang Chuyên viên 0291.3.956.056 – 0939.311.665
05 Lê Tiểu Ngân Chuyên viên 0291.3.969.652 – 0913.332.013
06 Trương Văn Lãm Chuyên viên 0291.3.969.652 – 0945041862
07 Trịnh Thị Mỹ Linh Chuyên viên 0291.3.969.652 – 0916106852

 

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC