Mẫu giấy ủy quyền chuyển nhượng đất đai bản mới nhất

0
Đầu tư BĐS

Mẫu giấy Ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Một trong những giao dịch khá phổ biến hiện nay là ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Theo đó, người ủy quyền sẽ ủy quyền cho người nhận ủy quyền được phép thực hiện mọi hành vi trong phạm vi ủy quyền để chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Mẫu giấy ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Đặc điểm về nội dung

Mẫu giấy ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần: 

 • Nêu rõ các thông tin cá nhân của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. 
 • Tiếp theo đó hai bên cần thỏa thuận và ghi chép lại phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền một cách chi tiết, chặt chẽ để tránh việc xảy ra tranh chấp sau này.
 • Mẫu giấy ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn phải thỏa thuận các điều khoản liên quan đến quyền, nghĩa vụ của hai bên, các cam kết của các bên khi thực hiện các nội dung ủy quyền. 
 • Để bảo đảm tính giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền này thì hai bên cần đến văn phòng công chứng hợp pháp để công chứng viên làm chứng và tiến hành công chứng theo đúng quy định của pháp luật.

Mẫu giấy ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bạn có thể tham khảo mẫu giấy ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất phía dưới hoặc tải về tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(số…/HĐUQCNQSDĐ)

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại …chúng tôi gồm:

I. BÊN ỦY QUYỀN: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: …… Sinh năm:………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …….do……cấp ngày…./…../…

Hộ khẩu thường trú:……… Cùng vợ là bà: ……… Sinh năm:………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:…….do…….cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: …………

Ông…….và bà……là người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Ủy ban nhân dân huyện/quận/thị xã/ thành phố ……cấp ngày…tháng …năm…

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông: ……… Sinh năm:………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …….do…….cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú:………Cùng vợ là bà: ……Sinh năm:……

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:…….do………cấp ngày…./…../…

Hộ khẩu thường trú: ……

Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B với những thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1 PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho Bên B chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở theo Giấy chứng nhận như trên. Nhân danh Bên A, Bên B thực hiện các việc sau đây:

– Đăng tin, tạo điều kiện để người mua tìm hiểu các thông tin về thửa đất, nhà ở theo Giấy chứng nhận trên.

– Thỏa thuận với bên nhận chuyển nhượng (bên mua) về các điều khoản trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở.

– Cùng bên nhận chuyển nhượng thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực hợp đồng hợp đồng chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện thủ tục khai, nộp thuế thu nhập cá nhân nếu bên nhận chuyển nhượng không thực hiện thay.

– Cung cấp giấy tờ theo quy định pháp luật đất đai để hoàn tất thủ tục đăng ký biến động tại cơ quan đăng ký đất đai.

ĐIỀU 2 THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền là…… kể từ ngày…tháng….năm…

ĐIỀU 3 NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

3.1. Nghĩa vụ của Bên A

– Giao bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số. …….do UBND huyện/quận/thị xã/thành phố……cấp ngày …tháng ….năm … và cung cấp giấy tờ khác theo quy định của pháp luật để Bên B thực hiện công việc được ủy quyền.

– Chịu trách nhiệm về những việc đã giao cho Bên B thực hiện.

– Thanh toán cho Bên B các chi phí hợp lý khi thực hiện các việc được ủy quyền.

– Trả thù lao cho Bên B với số tiền là ……(nếu có) sau khi đã hoàn thành việc ủy quyền.

– Giao tiền cho bên B nộp thuế thu nhập cá nhân nếu bên nhận chuyển nhượng không thực hiện thay.

3.2. Quyền của bên A

– Yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên.

– Yêu cầu Bên B giao toàn bộ số tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở.

ĐIỀU 4 NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

4.1. Nghĩa vụ bên B

– Bảo quản, giữ gìn bản chính Giấy chứng nhận và các giấy tờ mà Bên A đã giao để thực hiện công việc ủy quyền.

– Thực hiện công việc theo ủy quyền và thông báo cho Bên A về tiến độ và kết quả thực hiện.

– Giao cho Bên A toàn bộ số tiền thu được từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở (đã trừ thuế thu nhập cá nhân, phí và thù lao công chứng nếu có).

4.2. Quyền bên B

– Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện công việc được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

– Được thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện các việc được ủy quyền nêu trên và được nhận thù lao như đã thỏa thuận.

ĐIỀU 5 CÁC THỎA THUẬN KHÁC

5.1. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản có người làm chứng hoặc được công chứng, chứng thực.

5.2. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho Bên B tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại. Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho A (nếu có).

5.3. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam đoan sau đây:

– Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

– Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

ĐIỀU 7 ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

7.1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của hợp đồng này.

7.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất phía dưới hoặc tải về tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–***—–

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, tại ……

Chúng tôi gồm có:

BÊN ỦY QUYỀN (Sau đây gọi là Bên A):

Ông/Bà: ………Ngày sinh: ……………Chứng minh nhân dân số: ………

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Sau đây gọi là Bên B):

Ông/Bà: ……Ngày sinh: ………Chứng minh nhân dân số: …………

Hai bên đồng ý việc giao kết giấy ủy quyền này với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

……………………………………………………

ĐIỀU 2. THỜI HẠN ỦY QUYỀN VÀ THÙ LAO

………………………………………………………

ĐIỀU 3. CAM KẾT

………………………………………………………

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

…………………………………………………

SỐ CÔNG CHỨNG: …………………………

Công chứng viên: ………………………………

Thời hạn của mẫu giấy ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

Mẫu giấy ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ ngày được công chứng và hết hiệu lực khi được ủy quyền đã thực hiện xong công việc được ủy quyền hoặc hết hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Thời hạn của mẫu giấy ủy quyền 

Thời hạn của mẫu giấy ủy quyền

Bán đất bằng hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp không?

Theo quy định tại Điều 167 Luật đất đai năm 2013:

 • Người sở hữu đất được thực hiện các quyền: chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thừa kế, cho thuê lại, góp vốn quyền sử dụng đất. 
 • Trong đó, hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai từ người này sang người khác là không trái với pháp luật. 
 • Tuy nhiên, hợp đồng ủy quyền sẽ không có đầy đủ giá trị pháp lý khi một người nhận chuyển nhượng đất từ người khác.

Vì vậy, việc thành lập hợp đồng ủy quyền với mục đích không phải đóng lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân chứa đựng rất nhiều rủi ro đối với người mua. Người mua nên kết giao hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đồng thời, cần tiến hành công chứng hợp đồng theo trình tự để đảm bảo quyền lợi của chính mình.

Chứng thực hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng đất ở đâu?

Hai bên nên ra văn phòng công chứng uy tín để tiến hành ký hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nội dung hợp đồng ủy quyền sẽ được thể hiện rõ về thời gian, thù lao và các điều khoản khác. Trong đó:

 • Bên ủy quyền: cho phép Bên được ủy quyền thay mặt mình ký kết Hợp đồng chuyển nhượng, các giấy tờ liên quan. Trả thù lao cho Bên được ủy quyền (nếu có).
 • Bên được ủy quyền: hoàn thành các công việc được ủy quyền. Nhận thù lao cho Bên ủy quyền (nếu có).

Kết luận 

Hy vọng những thông tin về mẫu giấy ủy quyền chuyển nhượng đất đai này hữu ích với bạn. Tuy nhiên bạn cũng nên lưu ý hợp đồng này cần nêu rõ các công việc mà người được ủy quyền được phép thực hiện để tránh trường hợp tranh chấp xảy ra gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của bạn.

Đánh giá bài viết

Tôi là Dung - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư. Tôi rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ bạn dù chỉ một phần nhỏ trong công việc đầu tư.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC