Dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư là gì?

0
Kiến thức tài chính

Chấp thuận chủ trương đầu tư là gì?

Chấp thuận chủ trương đầu tư là gì?

Chấp thuận chủ trương đầu tư là gì?

Việc chấp thuận phê duyệt Chính sách đầu tư có nghĩa là phê duyệt mục tiêu, địa điểm, phạm vi, tiến độ và thời gian của dự án bởi một cơ quan chính phủ thích hợp. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế chính sách đặc biệt nếu có để thực hiện dự án đầu tư. 

Tuy nhiên trên thực tế thì dự án đầu tư nào cũng cần có đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo đó những dự án thuộc trường hợp tại điều Điều 30, 31, 32 Luật Đầu tư năm 2020

Ba cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư

Trong những năm gần đây, Việt Nam luôn được đánh giá là một trong những quốc gia đáng  đầu tư nhất tại Châu Á. Tuy nhiên, do thủ tục rườm rà nên các công ty nước ngoài luôn e ngại khi đầu tư vào Việt Nam. Khi xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án phải chấp thuận chủ trương đầu tư. Để chủ động khi đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư cần biết có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án. Dự án mà chủ đầu tư dự định thực hiện.

Biết dược điều này, sau đây trang Daututietkiem.vn sẽ cung cấp cho bạn thông tin về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2020. 

Theo đó Điều 30, 31, 32 Luật Đầu tư năm 2020 các cấp cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư: 

+ Quốc hội

+ Thủ tướng Chính phủ

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư là gì? 

Theo khoản Khoản 6 Điều 18 Luật Đầu tư công 2019 quy định về các nhiệm vụ, dự án không quyết định chủ trương đầu tư, trong đó gồm: Dự án thành phần thuộc dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Về vấn đề này, Bộ kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau: 

Tại Khoản 6 Điều 18 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 quy định các dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư bao gồm:

– Dự án đầu tư công khẩn cấp;

– Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia;

– Dự án thành phần thuộc dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Điều 4 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 quy định các khái niệm sau:

“Dự án đầu tư công” là dự án sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công.

“Chương trình đầu tư công” là một tập hợp các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

“Chương trình mục tiêu quốc gia” là chương trình đầu tư công nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội của từng giai đoạn cụ thể trong phạm vi cả nước.

Như vậy việc không phải quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Khoản 6 Điều 18 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 chỉ áp dụng Luật đầu tư công được áp dụng cho dự án thành phần thuộc dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và những dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. 

Dự án thuộc chương trình đầu tư công khác (ngoài chương trình mục tiêu quốc gia) không thuộc đối tượng dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư và thực hiện thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về Đầu tư công Luật số 39/2019/QH14 và các nghị định hướng dẫn thi hành luật.

Xem thêm: Dự án đầu tư công là gì? 

Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập

– Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư

– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Mục tiêu đầu tư, phạm vi đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, tác động và hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án. Thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại khu vực dự án, điều kiện thu hồi đất đối với dự án phải thu hồi đất, nhu cầu sử dụng đất dự kiến ​​(nếu có). Thẩm định giá tạm tính tác động môi trường (nếu có) theo Luật Bảo vệ môi trường; dự kiến ​​hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có); cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có).

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi lúc này cơ quan nhà nước có thẩm quyền được sử dụng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất các dự án đầu tư. 

Dựa theo Điều 31 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một vài điều của Luật đầu tư, giấy tờ giải trình để đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư:

– Bản sao danh mục các dự án cải tạo đất đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua. Tài liệu chứng minh việc giải phóng mặt bằng (nếu có), các tài liệu chứng minh khác (nếu có) đối với trường hợp đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

– Bản sao danh mục các dự án cải tạo đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; Tài liệu chứng minh chưa  giải phóng mặt bằng (nếu có), các tài liệu giải trình khác (nếu có) đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư đề xuất bằng hình thức đấu thầu đối với dự án có sử dụng đất. Trong trường hợp này là đề xuất dự án đầu tư đánh giá sơ bộ tổng chi phí của việc thực hiện dự án được thực hiện trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án được xác định theo quy định của Bộ luật xây dựng không bao gồm chi phí bồi thường và hỗ trợ, hỗ trợ và tái định cư.

Trong trường hợp đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về xã hội hóa, pháp luật chuyên ngành, các tài liệu giải trình căn cứ theo pháp lý và điều kiện áp dụng hình thức chọn ra nhà đầu tư thông qua việc đấu thầu dựa trên quy định của pháp luật về xã hội hóa, pháp luật chuyên ngành. 

– Các tài liệu chứng minh dự án không thuộc danh mục dự án cải tạo đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, bản sao hợp lệ thông báo giao đất hoặc thông báo cho thuê đất, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng nhà ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với tài sản trường hợp đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư được nhà đầu tư chấp thuận đối với nhà đầu tư phù hợp với  quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 29 của Luật Đầu tư.

– Bản sao hợp lệ văn bản của Ủy ban nhân dân cấp có liên quan chấp thuận cho chuyển nhượng, góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và bản sao hợp lệ các giấy tờ, văn bản thỏa thuận khác về việc sử dụng đất. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư được thực hiện đồng thời với sự đồng ý của nhà đầu tư đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng,  góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo quy định tại tiểu mục b tiểu mục 4 Điều 29  Luật Đầu tư  2020.

Ngoài ra đối với dự án đầu tư xây dựng đề xuất dự án đầu tư bao gồm: 

– Nội dung quy định tại điểm d câu 1 hoặc điểm b câu 2 Điều 33 Luật đầu tư năm 2020, giải thích việc tuân thủ các mục tiêu và hướng dẫn phát triển đô thị, chương trình và kế hoạch nhà ở. Đề xuất chia nhỏ dự án thành các hợp phần (nếu có), phương án phân luồng đầu tư sơ bộ đảm bảo yêu cầu đồng bộ, dự thảo cơ cấu sản phẩm nhà ở và quỹ bất động sản dành cho nhà ở xã hội; dự án sơ bộ đầu tư xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án. Trình bày sơ bộ dự án hạ tầng đô thị mà chủ đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, chợ hạ tầng đô thị mà chủ đầu tư có trách nhiệm giao hoặc đề xuất đến nơi thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở và Khu đô thị. Đối với các dự án đô thị, trường hợp được phê duyệt theo quy chuẩn xây dựng. Khi quyết định lập Báo cáo tiền nghiên cứu, nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có liên quan có thể trình báo cáo nghiên cứu tiền nghiên cứu hoặc sử dụng thay cho báo cáo đề xuất dự án đầu tư một nghiên cứu tiền khả thi, trong đó đề xuất sơ bộ kết cấu hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị, để bàn giao do chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoặc đề xuất giao cho địa phương. 

– Nội dung quy định tại điểm d khoản 1 hoặc điểm b khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2020, dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có) đối với các dự án đầu tư xây dựng không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

Như vậy bài viết trên đây là những nội dung về dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc diện do trang daututietkiem.vn soạn. Nếu bạn có câu hỏi nào thắc mắc về lĩnh vực đầu tư hay kiến thức tài chính, hãy để lại thông tin và bình luận phía dưới bài viết này nhé!

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC